پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

estelam ozviyat logo
این بخش به شما این امکان را می دهد تا از وضعیت اعتبار کارت عضویت/بازرگانی صادر شده از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مطلع شوید.
برای استفاده از این بخش اینجا کلیک کنید.

estelamgavahi logo
این بخش به شما این امکان را می دهد تا از وضعیت اعتبار گواهی مبدا صادر شده از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مطلع شوید.
برای استفاده از این بخش اینجا کلیک کنید.

member directory logo
این سامانه به منظور یکپارچه سازی اطلاعات ایجاد شد و امکان دسترسی افراد به اطلاعات تماسی اعضای اتاق ایران، ایجاد ارتباط بین اعضای اتاق و فعالان اقتصادی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات اقتصادی را فراهم می سازد.

برای استفاده از این سامانه اینجا را کلیک کنید.


این بخش امکان مدیریت امور کارت های عضویت و بازرگانی در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند را فراهم می سازد. با استفاده از این بخش می توانید نسبت به ثبت درخواست صدور، تمدید، تغییر، المثنی، تغییر نوع کارت و انتقال کارت عضویت یا بازرگانی خود اقدام نمایید.

برای ورود به این بخش اینجا را کلیک کنید.

سامانه صدور گواهی مبدا؛ سیستمی یکپارچه را جهت ثبت درخواست، تایید و چاپ اسناد گواهی مبدا توسط کارشناسان اتاق های بازرگانی سراسر کشور فراهم می سازد. در این سامانه، امکان مدیریت و دسترسی به تمامی فرآیندهای مرتبط با گواهی مبدا نیز تعبیه شده است.

 جهت دسترسی به سامانه یکپارچه ی گواهی مبدا، از اینجا وارد شوید.

cartable logoدر حال حاضر کلیه امکانات مدیریت و ثبت درخواست های مرتبط با فرآیندهای کارت عضویت/بازرگانی و اسناد گواهی مبدا در کارتابل هوشمند فعالان اقتصادی فراهم شده که با وارد نمودن شماره ملی/شناسه ملی و رمز عبور در دسترس بازرگانان می باشد.

علاوه بر امکانات مذکور؛ دسترسی به سایر فرآیندهای امور خدمات بازرگانی که در اتاق های بازرگانی شهرستان ارائه می گردد نیز از طریق کارتابل هوشمند راهبران سامانه؛ در دسترس کارشناسان اتاق های سراسر کشور قرار گرفته است.
 
جهت دسترسی به کارتابل هوشمند بازرگانان، از اینجا وارد شوید.