مرجع صدور گواهی مبدا در ایران چه سازمانی است؟

مرجع صدور گواهی مبدا در جمهوری اسلامی ایران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. در این راستا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، جهت مدیریت یکپارچه و قابل اطمینان امور گواهی مبدا

و تسهیل و روان سازی فعالیت های مربوطه، "سامانه یکپارچه گواهی مبدا" را ایجاد کرده و تنها مرجع تایید اعتبار گواهی مبداهای صادر شده در جمهوری اسلامی ایران، سامانه مذکور می باشد.