بنا به درخواست خریدار براي کدام يک از کشورها مي توان از هر دو فرم گواهی مبدا استفاده نمود؟

در کشورهای آسیای شرقی از جمله سنگاپور، چين، تايوان، هنگ کنگ، مالزي، کره و تایلند از هر دو نوع فرم می توان استفاده نمود..