هزینه صدور گواهی مبدا چگونه محاسبه می شود؟

هزینه گواهی مبدا و فرم A برای هر اظهارنامه تا مبلغ 200 هزار دلار به مبلغ 25 هزار تومان می باشد. در صورتی که مبلغ اظهارنامه بیش از 200 هزار دلار باشد، به ازای هر 100 هزار دلار مبلغ 5 هزار تومان به آن اضافه می شود. هزینه تاييد امضای اسناد تجاري نیز به ازای هر برگ 15 هزار تومان می باشد.