آيا گواهی مبدا را فقط دارندگان کارت بازرگاني از اتاق های بازرگانی مي توانند اخذ نمايند؟

خير، دارندگان کارت اتاق تعاون، کارت پيله وري و مرزنشينان و کساني که داراي مجوز موردي بوده مي توانند گواهی مبدا به نام خود دريافت نمايند.