گواهی مبدا به چند شکل صادر مي شود؟

1. فرم هاي A يا GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES) GSP) که براي صادرات به کشورهاي اروپايي (به غیر از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا)، آمريکايی، اقيانوسيه، ژاپن، ترکيه، قزاقستان، قرقیزستان و ... مورد استفاده قرار مي گيرد.

2. فرم هاي گواهی مبدا (CERTIFICATE OF ORIGIN) براي کشورهاي عضو اتحادیه اروپا، عربی، آسيايي (به غیر کشورهای اشاره شده در شماره 1) و کشورهای آفريقايي مورد استفاده قرار مي گيرد.

3. فرم های PTA برای صادرات به کشور پاکستان صادر می شود.