مندرجات گواهی مبدا شامل چه مواردی مي باشد؟
1.مشخصات فرستنده يا صادرکننده کالا بر اساس بارنامه حمل 2. مشخصات گيرنده کالا بر اساس بارنامه حمل 3. کشور سازنده بر اساس مندرجات پروانه گمرکي یا گواهی مبدا کشور سازنده 4. مشخصات وسيله حمل بر اساس بارنامه حمل 5. مشخصات کالا بر اساس پروانه گمرکي و بارنامه حمل 6. وزن ناخالص، وزن خالص و نوع بسته بندي کالا 7. شماره و تاریخ فاکتور فروش (اختیاری)