به چه شکل می توان نسبت به پرداخت هزینه گواهی مبدا اقدام کرد؟

از دو طریق می توان نسبت به این پرداخت اقدام کرد:

الف. از طریق پرداخت الکترونیکی؛ در سربرگ مشخصات پرداخت از طریق درگاه اینترنتی بانک ملت می توان نسبت به پرداخت هزینه گواهی مبدا صادره اقدام نمود.

ب. پرداخت غیرالکترونیکی؛ در سربرگ مشخصات پرداخت و قسمت واریز به حساب می توان مشخصات فیش های پرداختی را تکمیل نمود.