در مواردي که مشخصات صادر کننده در پروانه گمرکي با مشخصات صادر کننده در بارنامه تفاوت داشته باشد براي دريافت گواهی مبدا چه بايد کرد؟

چنانچه صادر کننده در بارنامه خود داراي کارت بازرگاني معتبر باشد و تقاضاي دريافت گواهی مبدا به نام خود را داشته باشد، مي بايست صادر کننده پروانه طي نامه اي با امضای مدیرعامل یا دارنده کارت بازرگانی، خطاب به واحد صدور گواهی مبدا پروانه صادراتي خود را با ذکر مشخصات جهت دريافت گواهی مبدا به نام صاحب بارنامه واگذار نمايد.