امکان ثبت چه نوع فرآیند هایی بر روی کارتابل هوشمند بازرگان وجود دارد؟

تمامی فرآیندهای مرتبط با گواهی مبدا (اعم از صدور ،تغییر و المثنی به جز فرآیند ابطال ) بر روی کارتابل هوشمند بازرگان امکان پذیر است. جهت ابطال گواهی های صادر شده لازم است به اتاق بازرگانی صادر کننده گواهی مبدا مراجعه نمود.