آیا امکان حذف گواهی مبدا از روی کارتابل بازرگان وجود دارد ؟

امکان حذف گواهی مبدا ثبت و ارسال شده به اتاق بازرگانی مورد نظر، از روی کارتابل بازرگان وجود نخواهد داشت. تا زمانی که گواهی مبدا برای اتاق بازرگانی ارسال نشده است، امکان حذف آن وجود دارد.