در موارد نقص مدارک برای کالاهای فاسدشدنی چه اقدامی باید صورت بگیرد؟

در مواردی که صادر کننده اقدام به صدور کالاهای فاسد شدنی ( میوه، تره بار، گل و گیاه، ماهی و میگو، لبنیات ) و یا صدور کالا از طریق ناوگان حمل و نقل هوایی می نماید، در صورت نقص مدارک، اتاق مربوطه با اخذ تعهدنامه کتبی از صادر کننده ( مبنی بر ارائه مدارک) براساس شرایط مندرج در تبصره 1 ماده 4 گواهی مبدا را صادر می نماید بدیهی است مدارک ارائه شده باید منطبق بر مندرجات گواهی مبدا اخذ شده باشد.