آیا می توان برای یک اظهارنامه بیش از یک گواهی مبدا صادر نمود؟

بله ، در این صورت لازم است وزن و تعداد کل (مندرج در اظهارنامه) و درخواستی متقاضی، به صورت مشخص در فیلدهای مرتبط با آن در سربرگ مشخصات کالا در پیش نویس کارتابل بازرگان، ثبت شود. در غیراینصورت لازم است این مشخصات به اطلاع واحد گواهی مبدا اتاق بازرگانی رسانده شود.