در صورت مفقود شدن گواهی مبدا، چه اقدامی صورت می گیرد؟

لازم است متقاضی با مراجعه به اتاق بازرگانی صادر کننده گواهی مبدا، درخواست خود را طی نامه ای با سربرگ شرکت با مهر و امضای صادر کننده گواهی مبدا، مبنی برصدور گواهی مبدا المثنی اعلام نماید.