تعرفه گواهی مبدا اصلاحی به چه شکل محاسبه می شود؟

در صورت اصلاح مندرجات اصلی، معادل مبلغ گواهی مبدا صادر شده قبلی و در صورت اشتباهات تایپی، مبلغ 50000 ریال توسط درخواست کننده گواهی مبدا پرداخت می گردد. چنانچه اصلاح گواهی مبدا به دلیل خطای متصدی ذیربط در اتاق مربوطه باشد، هزینه ای بابت صدور گواهی مبدا اصلاحی دریافت نمی شود.