برای چه کارت هایی منع صدور گواهی مبدا وجود دارد؟

تمامی کارت های عضویت، کارت های بازرگانی منقضی شده، ابطالی، تعلیقی و غیر فعال شده، منع صدور گواهی مبدا دارند.