آیا امکان صدور گواهی مبدا برای کارتی که در شرف تمدید است یا تنها چند روز از انقضای آن گذشته است، وجود دارد؟

خیر، لازم است دارنده کارت پیش از انقضای اعتبار کارت، جهت انجام اقدامات تمدید کارت خود به اتاق متولی (صادر کننده) کارت مراجعه نموده و تا زمانی که فرآیند مربوطه به اتمام و تایید نهایی نرسیده باشد، امکان صدور گواهی مبدا برای وی وجود نخواهد داشت.