برای تمدید کارت در سامانه چه زمانی می توان اقدام کرد؟

برای تمدید می توان از 60 روز مانده به پایان اعتبار کارت اقدام کرد.