آیا امکان تبدیل کارت حقیقی به حقوقی و یا بالعکس ، وجود دارد؟

خیر.