مرورگر سازگار با سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند، کدام مرورگر است؟

در حال حاضر تنها می توان از مرورگر Internet Explorer (نسخه های 9 و 11) برای ورود به سامانه استفاده کرد.