حداقل سن قابل قبول برای اخذ کارت ( بازرگانی/عضویت ) چند سال است؟

23 سال تمام.