چند نوع کارت بازرگانی و کارت عضویت وجود دارد؟

دو نوع : حقيقي(شخصي)، حقوقي(شرکتي)