پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

مرکز آمار

مرکز آمار

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‏وکار ایران در پاییز 1396، رقم شاخص ملی، 5.85 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که تا حدودی بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1396 با میانگین 5.77) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت اکثر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در پاییز 1396، تا حدودی نامساعدتر شده است.

در پاییز 1396، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، سه مؤلفه: 1- بي‏ثباتي و غيرقابل پيش‏بيني بودن قيمت‏ها (مواد اوليه و محصولات) 2- دشواری تأمین مالی از بانکها و 3- بی‏ثباتی سیاست‏ها، مقررات و رویه‏های اجرایی ناظر به کسب وکار را نامناسب‌ترین و سه مؤلفه: 1-محدوديت‌ دسترسي به برق 2-محدوديت‌ دسترسي به سوخت (گاز، گازوئيل و...) و 3-محدوديت‌هاي دسترسي به ارتباطات (تلفن همراه و اينترنت) را مناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند. قابل ذکر است که در هر 4 دوره قبلى اجراى طرح، دشوارى تأمین مالى از بانک‌ها به عنوان نامساعدترین مولفه کسب و کار ارزیابى شده بود اما در دوره پائیز 1396، بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینى بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)، نامساعدترین مؤلفه کسب و کار ارزیابى شده است. محدوديت‌ دسترسي به برق در هر 5 دوره اجراى طرح مساعدترین مولفه کسب وکار ارزیابى شده است.

 بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز 1396، استان‌هاي کرمانشاه، خراسان شمالى و ایلام به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏وکار و استان‌هاي گیلان، خراسان جنوبى و مازندران به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‏وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. قابل ذکر است که عدد شاخص در یک استان کشور دارای نوسان قابل توجه (بیش از 10 درصد) نسبت به فصل گذشته بوده که عمدتاً به دلیل تغییر در تعداد پرسشنامه‌های تکمیل شده در آن استان‌ بوده است.

براساس نتایج این پایش در پاییز 1396، وضعیت محیط کسب‏وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های صنعت و خدمات مناسب‌تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعاليت‌های: 1- آموزش 2- ساختمان و 3- استخراج معدن، به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب‏وکار و رشته فعاليت‌های: 1- ادارى و خدمات پشتیبانى، 2 - خدمات مربوط به تأمین جا و غذا و 3 - سلامت انسان و مددکارى اجتماعى ، به ترتیب بهترین وضعیت کسب‏وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‏وکار ایران در پاییز 1396، عدد 6.03 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که تا حدودی بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1396 با میانگین 5.92) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادي عدد 5.96 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 5.84 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادي عدد 6.08 است که در فصل گذشته عدد 5.95 ارزیابی شده بود. نگاه اجمالی نشان می‌دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد 4.39 و محیط مالی با عدد 7.97 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.

 

به موجب ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار : «اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط‌ کسب‌ وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‏وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند». اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی درسال 1394، نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسب وکار  اقدام نمود و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب‏وکار را در اواخر سال 1395 با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرار داد. 

 

گزارش حاضر، چهارمین گزارش فصلی است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با رویکرد تلفیق داده‌های پیمایشی با داده‌های آماری بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین  ارائه می‌نماید. در این گزارش، داده‌های پیمایشی حاصل از ادراک¬سنجی از وضعیت مؤلفه‌های محیط کسب‏وکار کشور در تابستان 1396، از 2011 فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق و با استفاده از روش تکمیل پرسشنامه الکترونیکی (CAWI ) و همچنین  آمارگیری تلفنی با کمک رایانه (CATI )  صورت گرفته است و داده‌های آماری نیز از منابع آماری رسمی کشور  تهیه و مورد استفاده قرارگرفته‌اند.

دوشنبه, 01 آبان 1396 ساعت 09:20

پایش ملی محیط کسب وکار ایران -بهار 1396

 

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‏ وکار ایران در بهار ۱۳۹۶، رقم شاخص ملی، ۶۹/۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که تا حدودی بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۵ با میانگین ۸۳/۵) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، وضعیت اکثر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در بهار ۱۳۹۶، تا حدودی مساعدتر شده است.

در بهار ۱۳۹۶، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، سه مؤلفه: ۱- دشواری تأمین مالی ۲- رويه ‏هاي غيرمنصفانه و ناعادلانه مميزي و دريافت ماليات و ۳- بي‏ ثباتي و غيرقابل پيش ‏بيني بودن قيمت‏‌ها (مواد اوليه و محصولات) را نامناسب‌ترین و سه مؤلفه : ۱- محدوديت‌ دسترسي به برق، ۲- محدوديت‌ دسترسي به سوخت (گاز، گازوئيل و...) و۳- محدوديت‌هاي دسترسي به ارتباطات (تلفن همراه و اينترنت) را مناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند.

 بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۱۳۹۶، استان‌هاي سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و خوزستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏ وکار و استان‌هاي فارس، گیلان و خراسان رضوی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‏ وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. قابل ذکر است که عدد شاخص در ۸ استان کشور دارای نوسان قابل توجه (بیش از ۱۰ درصد) نسبت به فصل گذشته بوده که عمدتاً به دلیل تغییر در تعداد پرسشنامه‌های تکمیل شده در آن استان‌ها بوده است.

براساس نتایج این پایش در بهار ۱۳۹۶، وضعیت محیط کسب‏ وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های صنعت و خدمات مناسب‌تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعاليت های:۱- آموزش، ۲- عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل و ...(صادرات و واردات) و ۳- ساختمان، به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب‏ وکار و رشته فعاليت‌های:۱- سلامت انسان و مددکاري اجتماعي، ۲- اطلاعات و ارتباطات و۳- فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی، به ترتیب بهترین وضعیت کسب‏ وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‏وکار ایران در بهار ۱۳۹۶، عدد ۸۱/۵ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که تا حدودی بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان۱۳۹۵ با میانگین ۰۲/۶) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادي عدد ۸۴/۵ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۹۵/۵ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادي عدد ۷۷/۵ است که در فصل گذشته عدد ۰۸/۶ ارزیابی شده بود. نگاه اجمالی نشان می‌دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۲۰/۴ و محیط مالی با عدد ۹۴/۷ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.

 

درادامه گزارش، روش‌شناسی انجام پایش، جداول و نمودارهای آماری به همراه تحلیل نتایج به طور مبسوط شرح داده شده است.

 

 

در  راستای اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نتایج دومین دوره اجرای طرح پایش ملی محیط کسب وکار که طی آن وضعیت شاخص های ملی، استانی، بخشی و فعالیتی محیط کسب وکار کشور در زمستان ۱۳۹۵ توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مورد ارزیابی  قرار گرفته است، منتشر شد.

بر اساس این نتایج، عدد شاخص ملی در زمستان ۱۳۹۵، ۵/۸۳ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که بهبود نسبتاً کمی نسبت به عدد شاخص در پاییز همان سال (۵/۸۶) را نشان می دهد. از نظر فعالان اقتصادی شرکت کننده در این طرح، دشواری تامین مالی از بانک ها، کماکان مهمترین مانع در محیط کسب وکار کشور بوده است... 

 

  نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران در پاییز 1395 ، رقم  86/5 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) را به عنوان شاخص ملی به دست می ‏دهد که اندکی بهتر از وضعیت این شاخص در آخرین ارزیابی مرکز پژوهش‏ های مجلس  در تابستان 1395 ( با میانگین 93/5 ) بوده است.  همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، محیط کسب وکار ایران در پاییز 1395 در مقایسه با ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس در فصل مشابه سال قبل نیز (پاییز 1394 با میانگین 04/6 از 10 ) اندکی  مساعدتر شده است.

در پاییز 1395، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، سه مؤلفه: 1- دشواری تأمین مالی 2- بي‏ ثباتي و غيرقابل پيش‏ بيني بودن قيمت‏ ها (مواد اوليه و محصولات) و 3- بی‏ ثباتی سیاست‏ها، مقررات و رویه‏ های اجرایی ناظر به کسب وکار را نامناسب‏ترین و سه مؤلفه : 1- محدوديت‌ دسترسي به برق، 2- محدوديت‌ دسترسي به سوخت (گاز، گازوئيل و...)  و 3- محدوديت‌هاي دسترسي به ارتباطات (تلفن همراه و اينترنت) را مناسب‏ترین مؤلفه‏ های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‏ ها ارزیابی نموده ‏اند.

 همچنین براساس یافته های این طرح در پاییز 1395،  استان‏هاي کهگیلویه و بویراحمد، کردستان و ایلام به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و  استان‏ هاي مازندران، تهران و گیلان به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان‏ها  ارزیابی شده‏ اند. قابل ذکر است که عدد شاخص برای حدود 75 درصد استان‏ های کشور از رقم شاخص ملی فضای کسب و کار بالاتر بوده که نشانگر وضعیت نامناسب این شاخص در اکثر استان‏ ها نسبت به شاخص ملی است.

براساس نتایج این پایش در پاییز 1395،  وضعیت محیط کسب وکار در بخش صنعت ومعدن در مقایسه با دو بخش کشاورزی و خدمات  نامناسب تر ارزیابی شده و در بین رشته فعالیت‏ های اقتصادی نیز رشته فعالیت عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل ….( صادرات و واردات) و رشته فعالیت مالی و بیمه نیز به ترتیب بدترین و بهترین وضعیت کسب و کار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‏ های اقتصادی درکشور داشته‏ اند.

براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب وکار ایران نیز در پاییز 1395، رقم 13/6(عدد 10 بدترین ارزیابی است) را نشان می ‏دهد به طوري که میانگین ارزیابی محیط اقتصادي رقم 06/6 و میانگین ارزیابی محیط نهادي رقم 19/6 است. نگاه اجمالی نشان می دهد که محیط جغرافیایی با رقم 39/4 و محیط مالی با رقم 11/8به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‏ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‏ اند.

درادامه این گزارش، روش‏ شناسی انجام این پایش، جداول و نمودارهای آماری به همراه تحلیل نتایج به طور مبسوط شرح داده شده است. 

 

صفحه9 از9