پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

مرکز آمار

مرکز آمار

چهارشنبه, 18 دی 1398 ساعت 12:25

گزارش طرح شاخص مدیران خرید(PMI)-آذر 1398

شامخ کل اقتصاد:

عدد شامخ  کل (۴۸/۲۲)، نشاندهنده رکود در کل اقتصاد در آذر ماه نسبت به ماه گذشته (۴۲/۲۷) است.

-  شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۴/۷۶) در آذر، بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

-  شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۴۸/۷۹) کاهشی اما دارای تغییرات مثبت نسبت به ماه گذشته (۴۴/۸۸) است.

- شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۴۱/۳۷) کمترین مقدار شاخص در بین  ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده نیز با رقم ۴۹/۹۸، تثبیت وضعیت کل اقتصاد در بهمن ماه را پیش بینی می کند.

- به نظر می رسد علی رغم بهبود وضعیت تولید در بخش صنعت ، رکود موجود در سایر بخش های اقتصادی از جمله خدمات، ساختمان و خرده فروشی موجب شده تا وضعیت کل اقتصاد در آذرماه نیز در حالت رکودی قرار گیرد. علاوه بر آن حرکت پرشتاب افزایش در قیمت مواد اولیه وبه تبع آن افزایش قیمت محصولات و خدمات تولیدی نیز می تواند روند بهبود وضعیت کل اقتصاد را دچار مخاطره نماید.

شامخ صنعت:

- عدد  شامخ  کل (۵۶/۹۳)، نشان دهنده رونق در بخش صنعت در آذر ماه نسبت به ماه گذشته (۵۱/۱۳) است.

-  شاخص  سرعت انجام و تحویل سفارش (۶۲/۳۳) در آذر، بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

-  شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۳۲/۵۵) دارای تغییرات مثبت نسبت به ماه گذشته (۵۳/۸۶) است.

- شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (۶۱/۴۸) کمترین مقدار شاخص در بین  5 مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم ۶۱/۶۷، ادامه بهبود وضعیت بخش صنعت در آبان ماه را پیش بینی می کند.

- افزایش مقدار دسته جمعی مولفه های تشکیل دهنده شامخ کل در این ماه نشان از بهبود نسبتاً پرقدرت شامخ صنعت در چهار ماه گذشته است. با اینحال افزایش قیمت مواد اولیه وبه تبع آن افزایش قیمت محصولات تولیدی می تواند روند رو به رشد بخش صنعت را دچار مخاطره نماید. 

عدد شامخ کل (۵۱/۱۳)، نشان­دهنده رونق جزئی در بخش صنعت در آبان ماه نسبت به ماه گذشته (۵۰/۴۳) است.

- شاخص­ سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۹/۳۸) در آبان، بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

-  شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۳/۸۶) دارای تغییراتی نسبت به ماه گذشته (۵۵/۳۶) است.

- شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (۴۳/۵۸) کمترین مقدار شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم ۵۹/۷۱، ادامه بهبود وضعیت بخش صنعت در آذر ماه را پیش­ بینی می­ کند.

- پس از شش ­ماه، روند کاهشی شاخص قیمت خرید مواد اولیه متوقف شده و این شاخص در آبان ماه نسبت به ماه قبل افزایش(۶۳/۷۹) داشته است. میزان شاخص­ های تولید، فروش، صادرات و موجودی مواد اولیه در این ماه و همچنین درصد فعالان اقتصادی خوش بین به بهبود وضعیت تولید درماه بعد( آذرماه:۵۹/۷۱) نیز نسبت به ماه قبل( آبان­ماه:۶۲/۳۲) کاهش یافته است.

 

عدد شامخ کل (۵۰/۹۷)، نشان­ دهنده تثبیت نسبی شاخص با رویکرد مثبت در مهر ماه نسبت به ماه گذشته (۵۰/۴۳) در بخش صنعت است.

- شاخص­ سرعت انجام و تحویل سفارش (۶۰/۶۵) در مهر، بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

-  شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۵/۳۶) دارای تغییرات مثبت نسبت به ماه گذشته (۵۴/۳۱) است.

- شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۵/۳۲) کمترین مقدار شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است. شاخص تولید نیز رقم کمتر از ۵۰ را در این ماه(۴۹/۲۹) ثبت نموده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم ۶۲/۳۲، امیدواری فعالان اقتصادی به بهبود وضعیت بخش صنعت در آبان ماه را نشان می­دهد.

- به نظر می ­رسد روند صعودی شامخ هرچند به صورت بسیارجزئی از یکسو  و از سوی دیگر، کاهش نسبی در قیمت مواد اولیه و محصولات تولیدی در این ماه به همراه انتظارات مثبت فعالان اقتصادی برای ماه بعد، نویددهنده تحریک بخش تقاضا و به دنبال آن حرکت به سوی رونق تولیددر ماه­ های آتی باشد.

 

این سالنامه که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده شامل آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه فعالیت ها و خدمات ارائه شده توسط اتاق ایران و همچنین نتایج حاصل از اجرای طرح‌های آمارگیری و آمارهای ثبتی مرتبط با عملکرد بخش خصوصی توسط دستگاه‌های اجرایی کشور در قالب جداول و نمودارهاست.

سالنامه آماری ۱۳۹۷ اتاق ایران از چهار بخش تشکیل شده‌است. بخش اول سالنامه، با توجه به نقش مهم اتاق‌ ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی در تسهیل امور فعالان اقتصادی، به شرح اقدامات و فعالیت‌های واحدهای مختلف آن اختصاص داده شده‌است. در این بخش همچنین اطلاعاتی اعضای اتاق به تفکیک رشته فعالیت‌های اصلی و فرعی آن‌ها ارائه شده است.

در بخش دوم، آمارهای مربوط به فعالیت‌های بخش خصوصی از سازمان‌ها، دستگا‌ه‌ها و مراکز آماری موجود گردآوری شده‌است. آمار مربوط به تعداد کارگاه‌ها، تعداد شاغلان، تعداد معادن، تعداد بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، تعداد بهره‌‌برداران حوزه کشاورزی و همچنین ارزش سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش خصوصی کشور جزو آمار ارائه شده در این بخش است.

در بخش سوم سالنامه، نتایج طرح های آمارگیری اتاق بازرگانی ایران ، از جمله پایش محیط کسب وکار ،شاخص مدیران خرید در بخش صنعت و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی اصلی مرتبط با محیط کسب وکار  برای کل سال محاسبه و منتشر شده‌است.

در بخش چهارم، جایگاه ایران در اقتصاد جهان بررسی شده‌است. در این بخش که اطلاعات آن از منابع مختلف بین‌المللی از جمله مجمع جهانی اقتصاد و بانک جهانی استخراج شده، مولفه‌های مربوط به انجام کسب‌وکار ، رقابت‌پذیری ایران و شاخص توسعه انسانی با سایر کشورها مقایسه شده است. آمار مربوط به وضعیت صادرات و واردات، حمل‌ونقل، گردشگری نیز در این بخش ارائه شده است.

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب ‏و کار ایران در تابستان ۱۳۹۸، رقم شاخص کل، ۶/۰۷ (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۳۹۸ با میانگین ۶/۱۷) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در تابستان۱۳۹۸، تا حدودی مساعدتر شده است.

در تابستان ۱۳۹۸، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه 

۱- غيرقابل پيش ‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات

۲- دشواری تأمین مالی از بانک ها

۳- بی ‏ثباتی سیاست ‏ها، قوانین و مقررات و رویه ‏های اجرایی ناظر بر کسب‌ وکار

را نامناسب‌ترین و سه مولفه :‌۱- محدویت دسترسی به حامل های انرژی(برق ، گارز و گازويیل و ...)،۲- محدویت دسترسی به آب و ۳- محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت را مناسب ترین مولفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مولفه ها ارزیابی نموده اند. قابل ذکر است که در دوره نخست تاجرای این طرح، دشواری تامین مالی از بانک ها به عنوان نامساعدترین مولفه کسب وکار ارزیابی شده بود اما در ۸ دوره اجرا از پاییز ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۳۹۸ ،غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات ، نامساعدترین مولفه کسب وکار ارزیابی شده است.         

بر اساس یافته‌ های این طرح در تابستان ۱۳۹۸، استان ‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و البرز  دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏ و کار و استان‌ هاي آذربایجان غربی، گیلان و زنجان  دارای بهترین وضعیت محیط کسب ‏و کار نسبت به سایر استان ‌ها ارزیابی شده ‌اند.

بر اساس نتایج این پایش درتابستان ۱۳۹۸، وضعیت محیط کسب‏ وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش های صنعت و خدمات نامناسب تر ارزیابی شده است .    

در بین رشته فعالیت ‌های اقتصادی ، رشته فعاليت ‌های سلامت انسان و مددکاری اجتماعی ،اطلاعات و ارتباطات  و ساختمان به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب ‏و کار و رشته فعاليت ‌های سایر فعالیت های خدماتی، خدمات مربوط به تأمین جا و غذا و آب رسانی ، مدیریت پسماند ، فاضلاب و فعالیت های تصفیه به ترتیب بهترین وضعیت کسب ‏و کار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت ‌های اقتصادی درکشور داشته ‌اند.

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب ‏و کار ایران در تابستان  ۱۳۹۸، عدد ۶/۲۲ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است)  به دست آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۳۹۸ با میانگین ۶/۲۹ )است.میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد۶/۳۴ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد۶/۴۴ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد۶/۱۳ است که در فصل گذشته عدد۶/۱۸ ارزیابی شده بود . نگاه اجمالی نشان می دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۵/۲۸و محیط مالی با عدد۸/۵۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند. همچنین در این گزارش برای نخستین بار،موانع و مشکلات محیط کسب وکار شرکت های دانش بنیان نیز گرارش شده است.

عدد شامخ کل (۵۰/۴۳)، نشان دهنده رونق در بخش صنعت در شهریور ماه نسبت به ماه گذشته (۴۵/۷۹) است.

-  شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۹/۳۰) در شهریور، بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

-  شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۴/۳۱) دارای تغییراتی نسبت به ماه گذشته (۵۱/۶۹) است.

- شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۵/۰۸) کمترین مقدار شاخص در بین  ۵مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم۶۵/۲۳، ادامه بهبود وضعیت بخش صنعت در مهر ماه را پیش بینی می کند.

 

- عدد شامخ کل (۴۵/۷۹)، نشان­ دهنده رکود در بخش صنعت در مرداد ماه نسبت به ماه گذشته (۵۰/۰۷) است.

-  شاخص­ سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۵/۷۹) در مرداد، بیشترین میزان شاخص در بین 5 مؤلفه اصلی شامخ بوده است.

-  شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۱/۶۹) دارای تغییرات جزئی نسبت به ماه گذشته (۵۴/۵۳) است.

- شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۳۹/۶۰) کمترین مقدار شاخص در بین  5 مؤلفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم ۶۲/۱۶،  بهبود وضعیت بخش صنعت در شهریور ماه را پیش­ بینی می­کند.

- پس از دو ماه ثبات، شاخص کل وضعیت بدتری را نسبت به قبل به نمایش می­ گذارد که در این بین ورود برخی کارخانه­ ها به تعطیلات تابستانی مردادماه نیز بی­ تأثیر نبوده است. همچنین کاهش در صادرات و فروش کالا به حدی بوده است که علی­رغم کاهش در میزان تولید، به افزایش موجودی محصولات در انبارها منجر شده است.

- آرامش نسبی در بازار ارز و به تبع آن کاهش قیمت مواد اولیه و فعالیت­ های سیاسی ثبات­ دهنده وضعیت اقتصادی از مهم­ترین دلایل خوش­ بینی به بهبود تولید در ماه شهریور اعلام­ شده است.

 

چکیده:

- عدد شامخ کل (۵۰/۰۷)، نشان دهنده ثبات در بخش صنعت در تیر ماه نسبت به ماه گذشته (۵۰/۶۶) است.

-  شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۰/۳۹) در تیر، بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

-  شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۴/۵۳) دارای تغییرات بسیار جزئی نسبت به ماه گذشته (۵۳/۴۳) است.

- شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۵/۰۳) کمترین مقدار شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم ۵۸/۰۶، ادامه بهبود جزئی وضعیت بخش صنعت در مرداد ماه را پیش بینی می کند.

- موجودی مواد اولیه همچنان از مهرماه سال ۱۳۹۷ تا کنون رو به کاهش و قیمت آن ها همواره رو به افزایش بوده است. علی رغم کاهش تولید، کاهش سفارشات جدید، کاهش صادرات و فروش نسبت به ماه قبل، فعالان اقتصادی در این بخش همچنان انتظار دارند که تولیدات آنها برای ماه آتی افزایش یابد و نیروی کار جدید در بخش صنعت به کار گرفته شده است.

  بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب ‏و کار ایران در بهار 1398، رقم شاخص ملی،۶/۱۷ (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان1397 با میانگین ۶/۲۷) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در بهار 1398، تا حدودی مساعدتر شده است.

در بهار 1398، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه 

1- غيرقابل پيش ‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات

2- بی ‏ثباتی سیاست ‏ها، قوانین و مقررات و رویه ‏های اجرایی ناظر بر کسب‌ وکار

3- دشواری تأمین مالی از بانک ها

را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب ‌و کار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند. قابل ذکر است که در 4 دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تأمین مالی از بانک ها به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب ‌و کار ارزیابی شده بود اما در 7 دوره پاییز 1396 تا بهار 1398، غيرقابل پيش ‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات، نامساعدترین مؤلفه کسب‌ و کار ارزیابی شده است.       

  بر اساس یافته‌ های این طرح در بهار1398، استان ‌های کردستان، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان،  دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏ و کار و استان‌ هاي آذربایجان غربی، مازندران و گیلان دارای بهترین وضعیت محیط کسب ‏و کار نسبت به سایر استان ‌ها ارزیابی شده ‌اند.

•بر اساس نتایج این پایش در بهار 1398، وضعیت محیط کسب‏ وکار در بخش کشاورزی  (۶/۰۵)  و بخش صنعت (۶/۱۴)  را به ترتیب ، مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب و کار ارزیابی نموده اند.   •در بین رشته فعالیت ‌های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev4 ، رشته فعاليت ‌های

1- آب رسانی ، مدیریت پسماند ، فاضلاب و فعالیت های تصفیه 

2- فعالیت حرفه ای ، علمی و فنی 

3- سایر فعالیت های خدماتی 

دارای بدترین وضعیت کسب ‏و کار و رشته فعاليت ‌های

1- خدمات مربوط به تامین جا و غذا 

2- املاک و مستغلات 

3- استخراج معدن 

بهترین وضعیت کسب ‏و کار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت ‌های اقتصادی درکشور داشته ‌اند.

بر اساس نتایج بدست آمده، بنگاه های با 101 تا 200 نفر کارکن (۵/۶۸) دارای بهترین وضعیت و بنگاه های با تعداد  6 تا 10 کارکن (۶/۲۱) دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر بنگاه ها ارزیابی شده اند.

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب ‏و کار ایران در بهار 1398، عدد ۶/۲۹ (عدد 10 بدترین ارزیابی است) را نشان می دهد به طوری که میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۶/۱۸ و میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶/۴۴ است . نگاه اجمالی نشان می دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۵/۳۱ و محیط مالی با عدد ۸/۷۳ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند . 

 

چکیده:

- عدد شامخ کل (۵۰/۶۶)، نشان دهنده ثبات نسبی در بخش صنعت در خرداد ماه نسبت به ماه گذشته (۶۱/۳۹) است.

-  شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۸/۶۹) در خرداد، بیشترین میزان شاخص در بین۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

-  شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۳/۴۳) دارای تغییرات بسیار جزئی نسبت به ماه گذشته (۵۳/۳۰) است.

- شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (۴۲/۳۶) کمترین مقدار شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم ۵۶/۸۴، ادامه بهبود جزئی وضعیت بخش صنعت در خردادماه را پیش بینی می کند.

-از آنجا که نرخ ارز، تحریم ها و محدودیت های واردات در مجموع، بازار مصرف کشور را به سمت تولید داخل سوق داده است بنابراین، اتخاذ سیاست های صنعتی مناسب می تواند موجب تقویت بخش صنعت کشور شود.

صفحه4 از6