پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

مرکز آمار

مرکز آمار

سه شنبه, 14 مرداد 1399 ساعت 15:24

طرح شاخص مدیران خرید( PMI)- تیر۱۳۹۹

شامخ کل اقتصاد- دوره دهم

- عدد شامخ کل (۴۵/۴۷)نشان می دهد اکثر بنگاه های اقتصادی وضعیت فعالیت خود را نسبت به خرداد ماه اندکی بدتر (۴۸/۴۱) اعلام کرده اند .

- شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده  (۳۵/۲۹) بدترین زیرشاخص بوده و طی ۳ ماه گذشته کمترین مقدار را به ثبت رسانده است و اکثرفعالان اقتصادی به شدت با کمبود مواد اولیه و لوازم مورد نیاز خود روبرو هستند.

- - شاخص میزان سفارشات خرید مشتریان (۴۶/۴) است که به علت کاهش تقاضا در بخش خدمات و ساختمان نسبت به ماه قبل (۵۱/۰۵) با کاهش روبرو بوده است.

- شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۴۹/۳۸) نسبت به ماه قبل افزایش داشته و لیکن تبعات ناشی از همه گیری بیماری کووید۱۹ به ویژه ادامه تعطیلی ها در برخی از زیربخش های خدمات به کاهش اشتغال در تیرماه منجر شده است.

شامخ صنعت – دوره بیست و دوم 

- عدد شامخ کل بخش صنعت (۵۵/۲۵) نشان دهنده  بهبود فعالیت های صنعتی در تیرماه است که این روند افزایشی نسبت به خرداد ماه (۸/۵۶) اندکی با کاهش روبرو بوده است.

- شدت گرفتن روند کاهشی شاخص موجودی مواد اولیه (۳۹/۵۳) در شرایطی که شاخص میزان سفارشات مشتریان (۵۸/۸۵)نسبت به ماه قبل افزایش داشته ،تولیدکنندگان را در تامین سفارشات مشتریان و حفظ کیفیت کالاها با مشکل روبرو کرده است.

- شاخص قیمت خرید مواد اولیه  (۹۴/۷۴) که بیشترین مقدار خود را تاکنون ثبت  نموده علاوه بر این که برنامه ریزی تولیدکنندگان را مختل نموده با شدیدترین افزایش در شاخص قیمت محصولات تولید شده (۷۶/۱۶) نیز همراه بوده است. 

 

 

چهارشنبه, 19 شهریور 1399 ساعت 13:40

پایش ملی محیط کسب وکار ایران - بهار ۱۳۹۹

 

چکیده گزارش

  بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‏وکار ایران در بهار ۱۳۹۹، رقم شاخص ملی، ۶/۰۱(نمره بدترین ارزیابی ۱۰است) محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۸ با میانگین ۶/۰۵) بهتر است.

در بهار ۱۳۹۹، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه 

۱- غيرقابل پيش ‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات

۲- دشواری تأمین مالی از بانک ها

۳- بی ‏ثباتی سیاست‏ها، قوانین و مقررات و رویه ‏های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار

 را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند. 

بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۱۳۹۹،استان‌های سیستان‌وبلوچستان، تهران و کرمان به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب ‏وکار و استان‌هاي آذربایجان غربی، زنجان و مرکزی به‌ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‏ وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

براساس یافته های طرح، میانگین ظرفیت تولیدی(واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت کننده در طرح در فصل بهار معادل ۳۵/۵۷ درصد بوده که نسبت به همین میزان در زمستان گذشته(۴۰/۳۴ درصد)، با کاهش تقریبی ۵ واحدی مواجه شده است.

از آنجایی که شیوع ویروس کرونا، تمامی فعالیت های اقتصادی در این فصل را تحت تاثیر قرار داده بود، در این دوره ، فعالان اقتصادی با امتیاز میانگین ۷/۱۰ ، میزان تأثیر این ویروس بر کسب و کار خود را ارزیابی نمودند. لازم به ذکر است که شاخص کل کشور ، شاخص استانی و سایر شاخص ها نیز در این فصل با درنظرگرفتن این عامل محاسبه و گزارش شده اند.

بر اساس نتایج این پایش در بهار ۱۳۹۹، وضعیت محیط کسب‏ وکار در بخش کشاورزی (۶/۰۹) در مقایسه با بخش‌های خدمات(۶/۰۸)  و صنعت (۵/۸۷)  نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev4 ، رشته فعاليت‌های

۱- سلامت انسان و مددکاري اجتماعي ۲- فعالیت حرفه‌ای، علمی و فنی ۳- حمل و نقل و انبارداری

دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏وکار و رشته فعاليت‌های

۱- هنر، سرگرمی و تفریح ۲- اداری و خدمات پشتیبانی ۳- مالی و بیمه

بهترین وضعیت محیط کسب‏ وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.

وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه های بر اساس نتایج بدست آمده به صورت بنگاه های با ۶تا ۱۰ نفر کارکن (۶/۱۸) دارای بدترین وضعیت و بنگاه های با ۵۰ تا ۱۰۰ کارکن(۵/۸۳) دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر بنگاه ها ارزیابی شده اند.

وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب سال تاسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه‌های ۶ تا ۱۰ سال دارای بدترین وضعیت (۶/۰۸) و در کارگاه‌های کمتر از ۲سال دارای بهترین وضعیت (۵/۷۸) ارزیابی شده اند.

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب ‏وکار ایران در بهار ۱۳۹۹، عدد ۶/۱۰ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۸ با میانگین ۶/۱۹) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادي عدد ۶/۳۰ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶/۳۹ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادي عدد ۵/۹۳ است که در فصل گذشته عدد ۶/۰۲ ارزیابی شده بود. بر این اساس، همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۵/۳۴ و محیط مالی با عدد ۸/۳۲ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه ، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

همچنین در فصل بهار۱۳۹۹، میزان آسیب وارده بر کسب وکارها از شیوع ویروس کرونا در استان های اردبیل(۸/۵۵) هرمزگان(۸/۴۴)، خوزستان(۸/۱۵) و خراسان شمالی(۸/۰۰)، بیشترین مقدار و در استان های سمنان(۵/۷۵)، قم(۵/۸۵)، زنجان(۵/۹۳) و مرکزی(۵/۹۸)، کمترین مقدار نسبت به سایر استان ها توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده اند.

 

 

چهارشنبه, 18 تیر 1399 ساعت 08:58

طرح شاخص مدیران خرید( PMI)-خرداد ۱۳۹۹

 

چکیده:

شامخ کل اقتصاد- دوره نهم

- عدد شامخ کل اقتصاد  (۴۸/۴۱) نشان دهنده بدترشدن  وضعیت فعالیت‌ها نسبت به ماه گذشته (۵۰/۱۷) است.

- شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده(۴۰/۹۹)  همچنان بدترین شرایط را در میان زیرشاخص های اصلی دارد.به همراه افزایش بی رویه  شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۹۱/۹۴) ، فعالان اقتصادی را با سردرگمی شدید برای خرید روبرو کرده است.

-شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیرو ی انسانی (۴۴/۷۶) نسبت به ماه قبل کاهش داشته که به دنبال تبعات  ناشی از کووید ۱۹ به ویژه ادامه تعطیلی ها در برخی از زیربخش های خدمات به کاهش اشتغال منجر شده است.

شامخ صنعت – دوره بیستم و یکم 

- عدد شامخ کل بخش صنعت (۵۸/۸۰) نشان دهنده ادامه  فعالیت‌های این بخش و بازگشت شاخص به وضعیت قبل از تعطیلی های ناشی ازکووید ۱۹ است که البته با کاهش شدید مواد اولیه و افزایش بی رویه قیمت آن همراه است.

- شاخص میزان تولید محصولات (۵۸/۶۹) در بخش صنعت هم بازگشت اکثر صنایع به روند قبل از شیوع کرونا را نشان می-دهد. ادامه کاهش شاخص موجودی مواد اولیه( ۴۲/۹۶)به همراه افزایش شدیددر شاخص قیمت مواد  اولیه (۹۲/۹۱)، نشان می دهد که اکثر تولیدکنندگان برای تامین هزینه های تولید ،افزایش در قیمت محصولات تولید شده (۷۳/۴۳) را در این ماه اعمال کرده اند که در صورت ادامه روند طی ماه های آتی ، با افزایش بیشتر قیمت ها نیز همراه خواهد بود.

 

یکشنبه, 25 خرداد 1399 ساعت 14:07

طرح شاخص مدیران خرید( PMI)-اردیبهشت ۱۳۹۹

شامخ کل اقتصاد- دوره هشتم 

- عدد شامخ کل (۵۰/۱۷)نشان دهنده بهبود قابل توجه در وضعیت فعالیت‌ها نسبت به ماه گذشته (۲۸/۶۸) است.

-وضعیت نامناسب شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده(۳۷/۱۲) به همراه افزایش قابل توجه در شاخص قیمت مواد اولیه(۸۹/۰۵) از ویروس کرونا رکود در بخش‌ خدمات و کشاورزی همچنان وجود دارد که به دلیل کاهش فعالیت‌ها دراین بخش شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی با افت روبرو بوده‌است.

شامخ صنعت – دوره بیستم

- عدد شامخ کل بخش صنعت (۶۳/۲۱) نشان دهنده رونق قابل توجه فعالیت‌های این بخش نسبت به ماه گذشته (۲۸/۰۶) است. البته بخشی از این افزایش مربوط به کاهش زیاد فعالیتها در فروردین ماه به دلیل ایام نوروز و تعطیلات اجباری بنگاه ها به دلیل شیوع ویروس کرونا بوده است. 

-  شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۷/۲۶) در دی، بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص میزان تولید محصولات (۷۱/۹۲) در بخش صنعت بعد از دو ماه رکود، با شروع دوباره فعالیت‌ها در اردیبهشت ماه نشان‌دهنده رونق در این بخش است.

- شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۶/۲۴) یا شروع فعالیت در بخش صنعت نسبت به ماه گذشته (۴۲/۷۲) افزایش داشته‌است.

- با آغاز به کار دوباره بنگاه‌های بخش صنعت در اردیبهشت ماه رونق نسبی در این بخش صورت گرفته به دنبال افزایش تولید میزان استخدام نیز افزایش داشته‌است. فقط مشکل عمده در بسیاری از زیربخش‌های صنعت تأمین مواد اولیه و افزایش قابل توجه در قیمت آن است.

دوشنبه, 22 ارديبهشت 1399 ساعت 14:23

طرح شاخص مدیران خرید( PMI)- فروردین ۱۳۹۹

به دلیل شرایط خاص کشور از ابتدای اسفندماه، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی برخی از بنگاه ها به ویژه در بخش خدمات، امکان تکمیل اطلاعات برای همه واحدهای موردنظر در طرح میسر نگردید ، لذا گزارش این ماه بدون ارائه تحلیل بیشتر وبه طور خلاصه تهیه گردیده است. در مورد تعمیم نتایج طرح به ویژه در کل اقتصاد نیز با احتیاط بیشتری باید تصمیم گرفت.

چهارشنبه, 24 ارديبهشت 1399 ساعت 09:16

پایش ملی محیط کسب وکار ایران - زمستان ۹۸

 

  بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب ‏و کار ایران درزمستان 1398، رقم شاخص کل، ۶/۰۵ (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که بدتراز وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز 1398 با میانگین ۶/۰۳) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان­ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در زمستان 1398، تا حدودی نامساعدتر شده است.

·        در زمستان 1398، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه

۱-   غيرقابل پيش ‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات ۲-   بی ‏ثباتی سیاست ‏ها، قوانین و مقررات و رویه ‏های اجرایی ناظر بر کسب‌ وکار۳-   دشواری تأمین مالی از بانک ­ها را نامناسب‌ترین و سه مولفه :‌1- محدویت دسترسی به آب 2- محدویت دسترسی به حامل های انرژی(برق ، گارز و گازويیل و ...)، 3- محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت را مناسب­ترین مولفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مولفه ها ارزیابی نموده اند. قابل ذکر است که در 4دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تامین مالی از بانک ها به عنوان نامساعدترین مولفه کسب وکار ارزیابی شده بود اما در 10 دوره اجرا از پاییز 1396 تا پزمستان 1398 ،غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات ، نامساعدترین مولفه کسب وکار ارزیابی شده است.        

·      بر اساس یافته‌ های این طرح در زمستان 1398، استان ‌های سیستان و بلوچستان  ،تهران و کردستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏ و کار و استان‌ هاي مرکزی، آذربایجان غربی و قزوین دارای بهترین وضعیت محیط کسب ‏و کار نسبت به سایر استان ‌ها ارزیابی شده ‌اند.لازم به ذکر است که به دلیل همزمانی اجرای طرح در کشور و شیوع ویروس کرونا ، تعداد پرسشنامه های تکمیل شده در برخی استانها به حد کفایت نبوده ، لذا نتایج استانی طرح در این دوره باید با احتیاط بیشتری مورد استفاده و استناد قرار گیرند.

·     بر اساس نتایج این پایش در زمستان  1398، وضعیت محیط کسب‏ وکار در بخش خدمات  در مقایسه با بخش های صنعت و کشاورزینامناسب تر ارزیابی شده است .   

در بین رشته فعالیت ‌های اقتصادی ، رشته فعاليت ‌های 1- سایر فعالیت های خدماتی 2- اداری و خدمات پشتیبانی و 3- ساختمان به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب ‏و کار و رشته فعاليت ‌های سایر فعالیت های هنر ،سرگرمی و تفریح 2-املاک و مستغلات و 3- آموزش به ترتیب بهترین وضعیت کسب ‏و کار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت ‌های اقتصادی درکشور داشته ‌اند.

·           بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب ‏و کار ایران درزمستان 1398، عدد ۶/۱۹ (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (پاییز 1398 با میانگین 15/۶ )است.میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد۶/۳۹ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد۶/۵۰ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۶/۰۲ است که در فصل گذشته عدد۵/۸۷ ارزیابی شده بود . نگاه اجمالی نشان می دهد محیط جغرافیایی با عدد ۵/۳۹ و محیط مالی با عدد ۸/۶۰ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند. همچنین در این گزارش میزان ظرفیت فعالیت برای 1880 بنگاه اقتصادی به طور میانگین ۴۰/۳۴ درصد و شاخص ملی محیط کسب وکار با احتساب اثر کرونا معادل ۶/۱۰ محاسبه شده است .

 

یکشنبه, 31 فروردين 1399 ساعت 11:03

طرح شاخص مدیران خرید( PMI)- اسفند ۱۳۹۸

به دلیل شرایط خاص کشور از ابتدای اسفندماه، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی برخی از بنگاه ها به ویژه در بخش خدمات، امکان تکمیل اطلاعات برای همه واحدهای موردنظر در طرح میسر نگردید ، لذا گزارش این ماه بدون ارائه تحلیل بیشتر وبه طور خلاصه تهیه گردیده است. در مورد تعمیم نتایج طرح به ویژه در کل اقتصاد نیز با احتیاط بیشتری باید تصمیم گرفت.

یکشنبه, 31 فروردين 1399 ساعت 11:05

طرح شاخص مدیران خرید( PMI)- بهمن ۱۳۹۸

 - عدد شامخ صنعت در دوره هفدهم  (56/14)، نشان­ دهنده رونق در بخش صنعت در بهمن ماه نسبت به ماه گذشته (51/92) است.

- شاخص­ سرعت انجام و تحویل سفارش (62/15) در بهمن، بیشترین میزان شاخص در بین 5 مولفه اصلی شامخ بوده است.

-  شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (53/54) دارای تغییرات جزئی نسبت به ماه گذشته (53/74) است.

- شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (42/39) کمترین مقدار شاخص در بین 5 مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم 38/53، بهبود جزئی وضعیت بخش صنعت در بهمن ماه را پیش­ بینی می­کند.

- به نظر می­ رسد که نزدیک­ شدن به روزهای پایانی سال، به جز موجودی مواد اولیه، همگی شاخص ­های اصلی را با افزایش روبرو نموده است. با این حال افزایش قیمت مواد اولیه وبه دنبال  آن کمبود این مواد از یکسو و شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر، تأثیر قابل ملاحظه ای در کاهش انتظارات تولید در اسفندماه داشته است.

- عدد شامخ کل اقتصاد در دوره پنجم (47/62)، نشان دهنده وضعیت رکودی در کل اقتصاد ، در بهمن ماه نسبت به ماه گذشته (44/26) است.

- شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی(51/03) در بهمن ،بیشترین میزان شاخص در بین5 مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده(37/76) کمترین مقدار شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات در ارتباط بامیزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده نیز با رقم 50/49 ،ثبات وضعیت کل اقتصاد ،در اسفند ماه را پیش بینی می کند.

علی رغم بهبود وضعیت تولید در بخش صنعت رکود موجود در سایر بخش های اقتصادی از جمله خدمات ساختمان و خرده فروشی موجب شده تا وضعیت کل اقتصاد در بهمن ماه نیز به حالت رکودی قرار گیرد.علاوه برآن افزایش در قیمت مواد اولیه و قیمت محصولات و خدمات تولیدی از یک سو وکاهش موجودی محصول نهایی در انبار از سوی دیگر ، می­تواند روند بهبود وضعیت کل اقتصاد را دچار مخاطره نماید. به نظر می رسد با شیوع ویروس کرونا بسیاری از مشاغل خدماتی و برخی فعالیت های تولیدی روزهای سخت تری را در اسفند ماه پیش رو خواهند داشت .

 

یکشنبه, 27 بهمن 1398 ساعت 15:26

طرح شاخص مدیران خرید - دی ماه ۱۳۹۸

شامخ کل اقتصاد- دوره چهارم 

- عدد شامخ کل (۴۴/۲۲)نشان دهنده رکود در کل اقتصاد در دی ماه نسبت به ماه گذشته (۴۲/۲۷) است .

- شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۰/۶۷) در دی،بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۴۸/۵۲)کاهشی نسبت به ماه گذشته (۴۸/۷۹) است.

- شاخص میزان سفارشات خرید مشتریان (۴۰/۴۱)کمترین مقدار شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده نیز بارقم ۵۸/۳۵ ، بهبود وضعیت کل اقتصاد در بهمن ماه پیش بینی می کند.

به نظر می رسد علی رغم بهبود وضعیت تواید دربخش صنعت،رکود موجود درسایر بخش های اقتصادی از جمله خدمات ، ساختمان و خرده فروشی موجب شده تا وضعیت کل اقتصاد در دی ماه نیز در حالت رکودی قرار گیرد. علاوه بر آن افزایش در قیمت  مواد اولیه و قیمت محصولات و خدمات تولید از یک سو کاهش میزان فروش و صادرات کالا و خدمات از سوی دیگر، می تواند روند بهبود وضعیت کل اقتصاد را دچار مخاطره نماید.

شامخ صنعت – دوره شانزدهم 

عدد شامخ کل (۵۱/۹۲)، نشان دهنده  وضعیت رونق جزئی در بخش صنعت در دی ماه نسبت به ماه گذشته (۵۶/۹۳) است.

-  شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۷/۲۶) در دی، بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

-  شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۳/۷۴) همچنان روند افزایشی در۸ ماه گذشته را دنبال کرده است.

- شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (۴۶/۲۲) کمترین مقدار شاخص در بین۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم ۶۵/۷۳، بهبود وضعیت بخش صنعت در بهمن ماه را پیش بینی می کند.

- هرچند عدد شاخص کل دی ماه بالاتر از ۵۰ ثبت شده ولی در این ماه با کاهش دسته جمعی۵ شاخص اصلی شامخ، شاخص صادرات و  شاخص میزان فروش و در مقابل با افزایش شاخص قیمت خرید مواد اولیه وقیمت محصولات روبرو بوده ایم.

چکیده گزارش پاییز ۱۳۹۸

  بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب ‏و کار ایران در پاییز ۱۳۹۸، رقم شاخص کل، ۶/۰۳ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بتابستان ۱۳۹۸ با میانگین ۶/۰۷) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در پاییز ۱۳۹۸، تا حدودی مساعدتر شده است.

در پاییز ۱۳۹۸، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه 

۱- غيرقابل پيش ‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات۲- بی ‏ثباتی سیاست ‏ها، قوانین و مقررات و رویه ‏های اجرایی ناظر بر کسب‌ وکار۳- دشواری تأمین مالی از بانک ها 

را نامناسب‌ترین و سه مولفه :‌۱- محدویت دسترسی به آب ۲- محدویت دسترسی به حامل های انرژی(برق ، گارز و گازويیل و ...)، ۳- نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار و ارائه خدمات و محصول را مناسب¬ترین مولفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مولفه ها ارزیابی نموده اند. قابل ذکر است که در ۴دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تامین مالی از بانک ها به عنوان نامساعدترین مولفه کسب وکار ارزیابی شده بود اما در ۹دوره اجرا از پاییز ۱۳۹۶ تا پاییز۱۳۹۸ ،غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات ، نامساعدترین مولفه کسب وکار ارزیابی شده است.         

بر اساس یافته‌ های این طرح در پاییز ۱۳۹۸، استان ‌های جهارمحال وبختیاری ،تهران و البرز  دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏ و کار و استان‌ هاي آذربایجان غربی، گیلان و زنجان  دارای بهترین وضعیت محیط کسب ‏و کار نسبت به سایر استان ‌ها ارزیابی شده ‌اند.

بر اساس نتایج این پایش در پاییز ۱۳۹۸، وضعیت محیط کسب‏ وکار در بخش خدمات  در مقایسه با بخش های صنعت و کشاورزینامناسب تر ارزیابی شده است .    

در بین رشته فعالیت ‌های اقتصادی ، رشته فعاليت ‌های ۱- آبرسانی ،مدیریت پسماند ،فاضلاب و فعالیت های تصفیه ۲- اطلاعات و ارتباطات و ۳-آموزش به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب ‏و کار و رشته فعاليت ‌های سایر فعالیت های خدماتی، مالی و بیمه و فعالیت اداری و خدمات پشتیبانی  به ترتیب بهترین وضعیت کسب ‏و کار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت ‌های اقتصادی درکشور داشته ‌اند.

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب ‏و کار ایران در پاییز  ۱۳۹۸، عدد ۶/۱۵ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است)  به دست آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان  ۱۳۹۸ با میانگین ۶/۲۲ )است.میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد۶/۵۰ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد۶/۳۴ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد۵/۸۷ است که در فصل گذشته عدد۶/۱۳ ارزیابی شده بود . نگاه اجمالی نشان می دهد همانند فصل گذشته محیط نهادی  با عدد ۵/۵۱ و محیط مالی با عدد۸/۵۴ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند. همچنین در این گزارش برای نخستین بار،موانع و مشکلات محیط کسب وکار شرکت های دانش بنیان نیز گرارش شده است.

 

صفحه3 از6