پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

مرکز آمار

مرکز آمار

شنبه, 20 شهریور 1400 ساعت 10:32

طرح شاخص مدیران خرید( PMI)- مرداد 1400

 شامخ کل اقتصاد  دوره بیست و سوم

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در مرداد ماه 46.59 به دست آمده‌است که نسبت به تیرماه (۴۴.۶۲) با شیب ملایم تری کاهش داشته‌است. در مرداد ماه عدد همه زیرشاخص‌های اصلی به غیر از انجام و تحویل سفارشات و میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی زیر۵۰ بوده‌است.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب وکار در مرداد ماه (۴۰.۴۱) نسبت به تیر ماه با شدت بیشتری کاهش داشته‌است و به یکی از کمترین مقادیر خود از ابتدای شروع طرح طی ۲۳ ماه اخیر(به غیر از فروردین هرسال و اسفند ۹۸) رسیده‌است.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۸۰.۷۵) همچنان با شدت زیاد در حال افزایش است و بیشترین شدت افزایش در بخش ساختمان بوده‌است. براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به 337.8 رسید که نسبت به ماه قبل3.2 درصد افزایش نشان میدهد. 

شاخص میزان فروش کالاها و خدمات در مردادماه (۴۰.۰۱) طی ۲۱ماه گذشته (به غیر از فروردین هرسال و اسفند ۹۸) به شدت کاهش یافته و به کمترین مقادیر خود رسیده‌است. 

 

شامخ صنعت  دوره سی‌ و پنجم

شاخص مدیران خرید صنعت در مرداد ۴۵.۲۴ به‌دست آمده‌است و همچنان روند کاهشی در بخش صنعت وجود دارد اما کاهش آن نسبت به تیر ماه اندکی ملایم تر است. در بین زیرشاخص‌های اصلی شاخص صنعت فقط سرعت انجام وتحویل سفارش و میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی عدد بالای ۵۰ را به ثبت رسانده و سایر زیرشاخص‌ها زیر ۵0 بوده‌اند و در این میان مقدار تولید محصولات کمترین مقدار را داشته‌است. 

شاخص مقدار تولید محصولات در مرداد (40.26) همچنان کاهشی و با شدت بیشتر نسبت به تیر ماه کاهش داشته‌است و طی 31 ماه گذشته از بهمن 97 (به جز فروردین هر سال و اسفند۹۸) کمترین مقدار خود را به ثبت رسانده‌است. به عقیده فعالان اقتصادی تعطیلات ناشی از موج پنجم شیوع کرونا عامل اصلی این کاهش بوده‌است.

شاخص موجودی مواد اولیه در مرداد (۴۲.18) مانند ماه قبل همچنان روند کاهشی داشته‌است و به کمترین مقدار خود طی 10 ماه اخیر رسیده‌است. افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز، باعث شده تا بنگاه‌ها با کمبود مواد اولیه در بخش صنعت مواجه شوند

 

دوشنبه, 01 شهریور 1400 ساعت 12:20

طرح پایش ملی محیط کسب وکار ایران - بهار1400

 

  بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‏وکار ایران در بهار 1400، رقم شاخص ملی، 5/90 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان 1399 با میانگین 5/80) بدتر شده است.

در بهار 1400، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه 

1- غيرقابل پيش ‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات

2- بی‏ ثباتی سیاست‏ها، قوانین و مقررات و رویه ‏های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار

3- دشواری تأمین مالی از بانک ها

 را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند. 

بر اساس یافته‌های این طرح در بهار 1400، استان‌های کرمانشاه، کرمان و کردستان به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏ وکار و استان‌هاي سمنان، مرکزی و خراسان رضوی به‌ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب ‏وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

براساس یافته های طرح، میانگین ظرفیت تولیدی(واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت کننده در فصل بهار معادل 38/64 درصد بوده که نسبت به همین میزان در زمستان گذشته (42/72 درصد)، با کاهش تقریبی 4واحدی مواجه شده است.

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‏ وکار ایران در بهار 1400، عدد 6/02 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان 1399 با میانگین 5/96) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادي عدد 6/19 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6/15 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادي عدد 5/89 است که در فصل گذشته عدد 5/81 ارزیابی شده بود. بر این اساس، همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد 5/37 و محیط مالی با عدد 8/14 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

 

دوشنبه, 01 شهریور 1400 ساعت 10:40

طرح شاخص مدیران خرید( PMI)- تیر1400

شامخ کل اقتصاد- دوره بیست و یکم

 

شامخ کل اقتصاد ایران در خرداد،  51.27 به دست آمده‌است که حاکی از ادامه وضعیت رونق در کل اقتصاد در این ماه ‌است. با این¬حال، در خردادماه، زیرشاخص‌های میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد زیر 50 را ثبت کرده‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب وکار در خرداد ماه (52.46) نسبت به اردیبهشت ماه (58.64) کاهش داشته‌ ولیکن هنوز در وضعیت مثبت است. بیشترین سهم افزایش این شاخص در بخش ساختمان بوده‌است.

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (45.73) نسبت به ماه قبل کاهش یافته و مجددا نگرانی از کمبود مواد اولیه را افزایش داده‌است.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (77.19) نشان دهنده ادامه روند افزایشی قیمت‌هادر کل اقتصاد است واین درحالی¬است که شاخص قیمت محصولات و کالاها نیز کماکان افزایشی(58.97) است.

 

شامخ صنعت-دوره سی‌ و سوم

شاخص مدیران خرید صنعت در خرداد، 54.21   ثبت شده‌است که هرچند کماکان در وضعیت رونق قرار دارد ولی نسبت به اردیبهشت ماه (63)، کاهش داشته‌است. در خرداد همه زیرشاخص‌های شامخ صنعت به غیر از شاخص موجودی مواد اولیه عدد بالای 50 را به ثبت رسانده‌اند و شامخ کل صنعت در اکثر صنایع به غیر از صنایع نساجی و صنایع چوب، مبلمان و کاغذ نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خرداد (53.28) نسبت به اردیبهشت افزایش داشته‌است، اگرچه رشد آن تحت تأثیر شرایط انتخاباتی، در مقایسه با 5ماه گذشته (به غیر از فروردین) کمتر بوده‌است.

شاخص موجودی مواد اولیه در خرداد (47.52) مجددا به روند کاهشی خود بازگشته است این شاخص که در اردیبهشت (53.59) و بعد از تعطیلات بهبود پیدا کرده‌بود، در خرداد ماه مجددا (به علت مشکلات ارزی در واردات مواد اولیه و همچنین افزایش قیمت‌ها) کاهش یافته‌است.

 

شامخ کل اقتصاد- دوره بیست و یکم 

Ø      شامخ کل اقتصاد ایران در خرداد،  51.27 به دست آمده‌است که حاکی از ادامه وضعیت رونق در کل اقتصاد در این ماه ‌است. با این­حال، در خردادماه، زیرشاخص‌های میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد زیر 50 را ثبت کرده‌اند.

Ø      شاخص میزان فعالیت‌های کسب وکار در خرداد ماه (52.46) نسبت به اردیبهشت ماه (58.64) کاهش داشته‌ ولیکن هنوز در وضعیت مثبت است. بیشترین سهم افزایش این شاخص در بخش ساختمان بوده‌است.

Ø      شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (45.73) نسبت به ماه قبل کاهش یافته و مجددا نگرانی از کمبود مواد اولیه را افزایش داده‌است.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (77.19) نشان دهنده ادامه روند افزایشی قیمت‌هادر کل اقتصاد است واین درحالی­است که شاخص قیمت محصولات و کالاها نیز کماکان افزایشی(58.97) است

شامخ صنعت - دوره سی و سوم 

Ø      شاخص مدیران خرید صنعت در خرداد، 54.21   ثبت شده‌است که هرچند کماکان در وضعیت رونق قرار دارد ولی نسبت به اردیبهشت ماه (63)، کاهش داشته‌است. در خرداد همه زیرشاخص‌های شامخ صنعت به غیر از شاخص موجودی مواد اولیه عدد بالای 50 را به ثبت رسانده‌اند و شامخ کل صنعت در اکثر صنایع به غیر از صنایع نساجی و صنایع چوب، مبلمان و کاغذ نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.

Ø      شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خرداد (53.28) نسبت به اردیبهشت افزایش داشته‌است، اگرچه رشد آن تحت تأثیر شرایط انتخاباتی، در مقایسه با 5ماه گذشته (به غیر از فروردین) کمتر بوده‌است.

Ø      شاخص موجودی مواد اولیه در خرداد (47.52) مجددا به روند کاهشی خود بازگشته است این شاخص که در اردیبهشت (53.59) و بعد از تعطیلات بهبود پیدا کرده‌بود، در خرداد ماه مجددا (به علت مشکلات ارزی در واردات مواد اولیه و همچنین افزایش قیمت‌ها) کاهش یافته‌است.

 شامخ کل اقتصاد - دوره بیستم

Ø      شامخ کل اقتصاد در اردیبهشت ماه، 53.84 به دست آمده‌است که نسبت به فروردین ماه(39.65) افزایش داشته و همانطوری که طبق روال سال‌ قبل انتظار می‌رفت بعد از بازگشایی کسب و کارها به طور معمول شاهد بهبود فعالیت‌ها در اردیبهشت ماه هستیم.

Ø      شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت (49.80) برای دومین ماه پیاپی کاهش داشته‌است هر چند شدت کاهش آن نسبت به فروردین ماه بسیار کمتر بوده‌است.

Ø      شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (49.49) هر چند همچنان زیر 50 است و کمتر از ماه قبل ولی کمترین نرخ کاهش را از ابتدای شروع طرح طی 20 ماه گذشته در اردیبهشت ماه ثبت کرده‌است.

Ø      شاخص میزان فروش کالاها و خدمات 51.15 افزایش ملایمی نسبت به ماه قبل داشته است که این این افزایش هم فقط در بخش صنعت بوده و بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی با کاهش روبرو بوده‌اند.

  

شامخ صنعت - دوره سی و دوم

Ø      شاخص مدیران خرید صنعت در اردیبهشت ماه 63 ثبت شده‌است که نسبت به فروردین افزایش قابل توجهی داشته و تقریبا مشابه اردیبهشت سال‌ قبل(63.21) است.

Ø      شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت ماه (81/61) نسبت به فروردین افزایش داشته که نشان دهنده بهبود در تقاضای مشتریان پس از پایان تعطیلات فروردین ماه است اگرچه شدت افزایش آن در مقایسه با سال‌های قبل کمتر است.

شاخص موجودی مواد اولیه در اردیبهشت (59/53) برای دومین ماه بعد از بهمن عدد بالای50 را به ثبت رسانده‌است و در مجموع این شاخص اردیبهشت بالاترین را ابتدای شروع طرح در بخش صنعت به ثبت رسانده‌است

با توجه به اهمیت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار از منظر بخش خصوصی کشور، رویکرد جدید اتاق ایران در دوره نهم، پایش دوره ای و مستمر شاخص‌های عملکردی مرتبط با اهداف قانون توسط مرکز پژوهش¬های اتاق ایران به‌منظور آگاهی از آخرین وضعیت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ارزیابی میزان تحقق اهداف و اثربخشی آن است. در این گزارش که نخستین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران درزمینه‌ی پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای سال 1399 است؛ استفاده از روش جدیدی برای پایش موردتوجه قرار گرفته که در آن علاوه بر تعریف شاخص‌های عملکردی مرتبط با اهداف تدوین قانون و استعلام اطلاعات شاخص‌ها از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نسبت به دریافت نظرهای خبرگان حوزه کسب‌وکار از طریق نظرسنجی از فعالان اقتصادی در سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی ایران نیز اقدام شده و محاسبه نهایی میزان (درصد) تحقق احکام و اثربخشی اجرای قانون بر اساس تلفیق نتایج این دو گروه از اطلاعات حاصل شده است. همچنین در فصل های مختلف این گزارش به‌صورت تفصیلی در مورد روش شناسی اجرای پایش، وضعیت اجرای هریک از 53 حکم مندرج در قانون، دلایل ناکامی در تحقق اهداف، بررسی نقاط قوت و ضعف قانون و تعیین موارد نیاز به بازنگری و اصلاح و پیشنهاد راهکارهایی برای هر چه‌بهتر اجراشدن و افزایش اثربخشی قانون ارائه شده است.

خلاصه یافته ها

بر اساس یافته های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال 1399، رقم شاخص کل اجرای احکام 53¬گانه قانون، معادل 59.31 درصد به‌دست‌آمده است.

بر اساس یافته¬های پایش در سال 1399، رقم شاخص کل دستیابی به اهداف 14گانه قانون معادل 57.09 درصد به‌دست‌آمده است.

بر اساس یافته های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال 1399، میزان اجرای احکام 53گانه قانون در بخش حاکمیت، معادل 47.37 درصد؛ در اتاق ها، معادل 81.47 درصد و در بخش مشترک(شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی)، معادل 91.05 درصد بوده است.

در گزارش سال 1399 ، یازده حکم با میزان اجرای 100 درصد  و یک حکم با میزان اجرای صفر درصد به ترتیب بیشترین وکمترین مقدار اجرا را نشان می دهند.

میزان دستیابی به هدف « افزایش نقش شورای گفتگو در اصلاح، حذف یا وضع مقررات در جهت بهبود محیط کسب‌وکار» دارای بیشترین مقدار شاخص(85.62) ومؤید موفقیت در رسیدن به هدف موردنظر و دستیابی به هدف «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم های دولت درزمینه‌ی قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» دارای کمترین مقدار شاخص (26.93) و نشانگرعدم موفقیت در رسیدن به هدف موردنظر بوده است.

بیشترین میزان توصیه برای اصلاح و بازنگری  مواد و تبصره¬های قانون بهبود، مربوط به پیش¬بینی ضمانت های اجرایی ونظارت مستمر بر اجرای آنها به جای تغییر در مفاد قانون بوده است.

خبرگان حوزه کسب و کار، نقش عوامل داخلی و خارجی در عدم اجرای کامل قانون و دستیابی به اهداف آن را به ترتیب 70 و 30 درصد عنوان نموده اند.

 

دوشنبه, 20 ارديبهشت 1400 ساعت 14:01

طرح شاخص مدیران خرید( PMI)- فروردین 1400

 

شامخ کل اقتصاد دوره نوزدهم

Ø      شامخ کل اقتصاد در فروردین ماه، 39.65 به دست آمده‌است که نسبت به اسفند (54.73) کاهش قابل توجهی داشته و از فروردین سال گذشته کمترین نرخ را ثبت کرده‌است. دلیل اصلی آن را می توان تعطیلات نوروز و همچنین گسترش موج چهارم کووید19 در کشور دانست.

Ø      شاخص میزان فعالیت‌های کسب وکار در فروردین ماه (36.15) نسبت به اسفند ماه (58.39) کاهش چشمگیری داشته‌است و بیشترین کاهش این شاخص به دلیل کاهش شدید میزان تولید در بخش صنعت است.

Ø      شاخص قیمت خرید مواداولیه یا لوازم خریداری شده (81.86) نسبت به ماه قبل (78.56) با شدت بیشتری افزایش داشته‌است و  طی 5 ماه گذشته به بیشترین مقدار خود رسیده‌است.

Ø      شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (62.98) بیشترین مقدار خود را از ابتدای شروع طرح به ثبت رسانده‌است که پیش‌بینی بهبود و رونق فعالیت‌ها در اردیبهشت ماه را نشان می‌دهد.البته به طور طبیعی بخشی از این افزایش مربوط به کاهش شدید شاخص در فروردین ماه بوده است.

شامخ صنعت دوره سی و یکم

 Ø      شاخص مدیران خرید صنعت در اسفند 37.28 بوده‌است که نشان دهنده رکود در اکثر فعالیت‌های صنعتی در فروردین ماه است. در فروردین ماه همه زیرشاخص‌های اصلی شامخ صنعت به غیر از شاخص میزان استخدام کاهش داشتند و  عدد زیر 50 را ثبت کرده‌اند.

Ø      شاخص مقدار تولید محصولات در فروردین (28.40) کاهش شدیدی نسبت به اسفند(56.15) داشته و  رکود در اکثر فعالیت‌های صنعتی را به علت تعطیلات در فروردین و کاهش شدید تقاضا نشان می‌دهد.

Ø      شاخص سرعت انجام وتحویل سفارش (43.78) به دلیل تعطیلات عید و اوج‌گیری کووید 19 به یکی از کمترین مقادیر خود طی 12ماه اخیر از فروردین سال گذشته رسیده‌است.

شاخص موجودی مواد اولیه در فروردین (43.01) با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته و طی 5ماه گذشته از آّبان ماه کمترین مقدار خود را ثبت کرده‌است

 

 

  بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب ‏وکار ایران در زمستان 1399، رقم شاخص ملی،5/80 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز 1399 با میانگین 5/93) بهتر است.

        در زمستان 1399، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه

1-     غيرقابل پيش‏ بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات

2-      بی ‏ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار

3-      دشواری تأمین مالی از بانک­ها

را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند.

·     بر اساس یافته‌های این طرح درزمستان 1399، استان‌های کردستان، کرمان و چهارمحال و بختیاری به‌ترتیب دارایبدترین وضعیت محیط کسب‏ وکار و استان‌هاي سمنان، مرکزی و آذربایجان شرقی به‌ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‏وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

·     براساس یافته ­های طرح، میانگین ظرفیت تولیدی(واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت کننده در طرح در فصل پاییز معادل 42/72 درصد بوده که نسبت به همین میزان در پاییز گذشته (40/80درصد)، با افزایش تقریبی ۲ واحدی مواجه شده است.

·     فعالان اقتصادی به طور متوسط، میزان تاثیر کرونا بر کسب‌وکار را 6/03 ارزیابی نمودند. لازم به ذکر است که شاخص کل کشور ، شاخص استانی و سایر شاخص­ها نیز در این فصل با درنظرگرفتن این عامل محاسبه و گزارش شده اند.

 

سه شنبه, 24 فروردين 1400 ساعت 09:10

طرح شاخص مدیران خرید( PMI)- اسفند ۱۳۹۹

شامخ کل اقتصاد- دوره هجدهم

 

Ø      شامخ کل اقتصاد (53/74) نسبت به بهمن ماه(53.73) اندکی افزایش داشته و بالاترین رکورد را از ابتدای شروع طرح در کل اقتصاد، ثبت کرده‌است.

Ø      شاخص میزان فعالیت‌های کسب وکار (56.71) نسبت به دی ماه (50.01) افزایش قابل توجهی داشته است. این شاخص در تمامی  بخش­های کشاورزی، خدمات، صنعت و ساختمان، بهبود نسبت به بهمن­ماه را نشان می‌دهد.

Ø      شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (55.52) اندکی نسبت به بهمن ماه (53.43)، افزایش داشته و این شاخص نیز بیشترین میزان خود را از ابتدای شروع طرح ثبت کرده‌است. بخش صنعت در میان سایر بخش‌ها بیشترین مقدار افزایش این شاخص را داشته‌است.

Ø      شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (60.30) نسبت به بهمن ماه (53.72) نیز افزایش قابل توجهی داشته‌است و بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده‌است

شامخ صنعت – دوره سی ام

 

Ø      شاخص مدیران خرید صنعت در اسفند29/57 بوده است که کماکان نشان دهنده رونق در اکثر فعالیت‌های صنعتی است. هرچند عدد شاخص نسبت به بهمن­ماه (34/58) اندکی کاهش داشته است ولی در اسفندماه، همه زیرشاخص‌های اصلی شامخ صنعت به غیر از موجودی مواداولیه خریداریشده عدد بالای 50 را ثبت کرده‌اند.

Ø      شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (18/62) طی 10ماه گذشته از اردیبهشت ماه سال 1399بالاترین مقدار خود را ثبت کرده‌است. افزایش تقاضا باتوجه به افزایش میزان صادرات هم ناشی از تقاضای داخلی و هم خارجی است.

شاخص میزان صادرات کالا (66/52) نسبت به ماه قبل افزایش داشته‌است و میزان شاخص صادرات محصولات صنعتی طی 30 ماه گذشته از ابتدای شروع طرح بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده‌است و برای دومین ماه پیاپی بیشتر از 50 شده‌است .

چهارشنبه, 13 اسفند 1399 ساعت 09:18

طرح شاخص مدیران خرید( PMI)- بهمن ۱۳۹۹

شامخ کل اقتصاد- دوره هفدهم

شامخ کل اقتصاد (53.73) نسبت به دی ماه(48.83) افزایش قابل توجهی داشته و از ابتدای شروع طرح در کل اقتصاد، بیشترین نرخ  این شاخص را ثبت کرده‌است.

Ø      شاخص میزان فعالیت‌های کسب وکار (56.71) نسبت به دی ماه (50.01) افزایش قابل توجهی داشته است. این شاخص در تمامی  بخش­های کشاورزی، خدمات، صنعت و ساختمان، بهبود نسبت به دی­ماه را نشان می‌دهد.

Ø      شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (53.43) برخلاف دی ماه (43.99)، به میزان قابل توجهی افزایش داشته و بیشترین میزان خود را از ابتدای شروع طرح ثبت کرده‌است. بخش صنعت در میان سایر بخش‌ها بیشترین مقدار افزایش این شاخص را داشته‌است.

Ø      شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (53.72) نسبت به دی ماه (47.86) روند افزایشی داشته‌است و طی 9 ماه گذشته بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده‌است. این شاخص در همه بخش­ها افزایش داشته‌است.

شامخ صنعت- دوره بیست و نهم

Ø      شاخص مدیران خرید صنعت در بهمن ماه 58.34 است، این شاخص که طی 9 ماه گذشته بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده‌است، نشان دهنده رونق در اکثر فعالیت‌های صنعتی در این ماه است.

Ø      شاخص موجودی مواد اولیه (50.93) برای اولین بار طی 29 ماه گذشته از ابتدای شروع طرح شامخ در بخش صنعت، عدد بالای 50 را تجربه کرده‌است. اگرچه وضعیت این شاخص نسبت به ماه قبل بهتر شده‌است اما همچنان در بسیاری از صنایع با روند کاهشی روبروست و فقط برخی از صنایع وضعیت خوبی در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود دارند.

Ø      شاخص میزان صادرات کالا (50.48) برای اولین بار طی 29 ماه گذشته بیشترین مقدار خود را داشته و برای اولین بار بیشتر از 50 شده‌است. با توجه به بالا بودن نرخ ارز، تولیدکنندگان به ویژه در صنایعی که مواد اولیه خود را از داخل تأمین می‌کنند، امکان بالاتری در رقابت قیمتی برای صادرات با سایر کشورها دارند.

صفحه1 از6