پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

معاونت اقتصادی

معاونت اقتصادی

فهرست مطالب:

-مطالعات تطبیقی تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در جهان؛ تجربه هند
-فرصت ها و چالش های کسب وکار در ایران در دوره پسا تحریم

 

فهرست مطالب:

-نگاهی به وضعیت بخش خصوصی در سال های اخیر و چشم انداز آن تا پایان سال جاری

فهرست مطالب:
-مطالعه ای در باب پدیده فساد؛دلایل بروز، تبعات و راهکارهای مبارزه

فهرست مطالب:

-مطالعات تطبيقي تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط در جهان؛تجربه مالزي

فهرست مطالب:

-گزارش روش­ های درآمدزایی اتاق ­های بازرگانی

فهرست مطالب:
-نحوه حمایت از SME ها در کشورهای OECD ( در شرایط بحران مالی )

فهرست مطالب:

-مطالعات تطبیقی تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در جهان؛ تجربه تایلند
-مدل های مختلف فعالیت اتاق های بازرگانی

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب:

- خلاصه مدیریتی
 - نگاهی کلی به لایحه بودجه 1395
 - درآمدهای مالیاتی
 - ارزیابی قیمت نفت دربودجه و تحقق درآمدهای نفتی
 - واگذاری دارایی های مالی
 -بودجه عمرانی
 - کسری بودجه
 - جمع بندی
- منابع

فهرست مطالب:
- برداشتن تحریم های اقتصادی ایران " اثرات جهانی واکنش های راهبردی"
- چرا رشد سریع ترکیه پایان یافت؟


 فهرست مطالب:
- تاب آوری؛
     1. کره جنوبی مثال یک اقتصاد تاب آور

- بررسی مجموعه قوانین ICCدر مبارزه با فساد
    2. ماده قانونی اتاق بازرگانی بین المللی در زمینه مبارزه با فساد

صفحه31 از32