پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

معاونت اقتصادی

معاونت اقتصادی

عنوان: کووید- 19 و سقوط قیمت نفت:
مقابله با دو بحران در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 

یکشنبه, 25 خرداد 1399 ساعت 12:06

مجموعه مقالات اقتصاد کرونا

عنوان: مجموعه مقالات اقتصاد کرونا
فهرست مقالات :                                                                     
1-    اقتصاد ایران گرفتار با ویروس کرونا؛ ضرورت حمایت از کسب‌‌و‌کارها (ویرایش دوم)
2-    دیده  بان سازمان بین المللی کار: کووید-19 و دنیای کار، برآوردها و تحلیل‌های به‌روزشده (ویرایش دوم)
3-    اثرات اقتصادی کرونا بر تقاضا، عرضه و تأمین مالی در جهان                                          
4-    اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر چشم انداز اقتصادی جهان و توصیه  های سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی
5-    ویروس کرونا چه معنایی برای اقتصاد جهانی می  تواند داشته باشد                               
6-    تحلیل شوک اقتصادی ویروس کرونا و پاسخ  های سیاستی نوآورانه                          
7-    کووید-19: ابزارهای توسعة اقتصادی فدرال و پاسخ‌های بالقوه                            
8-    محرک‌های اقتصادی کووید-19؛ کاهش مالیات بر حقوق و دستمزد کسب‌وکارها     
9-    حمایت  های شغلیِ چین                                                                                            
10-    فراسوی کروناویروس: مسیری به سوی دوره عادی بعدی                                                
11-    چگونه می  توان مانع ورشکستگی کسب و کارها شد                                                    
12-    پیشی گرفتن از مرحلۀ بعدی بحران کروناویروس                                                      
13-    طرحی برای دورکاری:  آموزه  هایی برگرفته از چین                                                
14-    اقتصاد همه‌گیری جهانی: مورد کووید-19    

عنوان گزارش:
فراسوی کروناویروس: مسیری به سوی دوره عادی بعدی

عنوان گزارش:ویروس کرونا چه معنایی برای اقتصاد جهانی میتواند داشته باشد

عنوان گزارش:

ویرایش دوم دیده بان سازمان بین المللی کار: کووید- 91 و دنیای کاربرآوردها و تحلیل های به روزشده

صفحه9 از33