پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

معاونت اقتصادی

معاونت اقتصادی

عنوان:خلاصه گزارش پایش بازارهای نوظهور (پیش بینی برخی متغیرهای اقتصادی در کشورهای منتخب: ایران)
 

عنوان:کرونا و کارآفرینان در جهان در حال توسعه:
درسهایی برای حمایت از کسب و کارها در روزگار بحران

عنوان:محرک های اقتصادی کووید- 19
کاهش مالیات بر حقوق و دستمزد کسبوکارها

عنوان:اثرات اقتصادی کرونا بر تقاضا، عرضه و تأمین مالی در جهان

صفحه8 از33