پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

معاونت اقتصادی

معاونت اقتصادی

نویسندگان : دکتر سعید ملک الساداتی (عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی  مشهد)- یاسر مهرآور

نویسنده : گوستاوو رینالدی 

ترجمه: دکتر جعفر خیرخواهان 

 

موضوع:پیامدهای ظهور طالبان بر جایگاه ایران در افق ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک افغانستان

 

موضوع: ایران تحت تحریم

تأثیر تحریم ها بر رفاه خانوار و اشتغال

صفحه2 از33