پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

عنوان:اثرات اقتصادی کرونا بر تقاضا، عرضه و تأمین مالی در جهان

اطلاعات تکميلي

  • موضوع محیط کسب و کار
منتشرشده در اقتصاد کرونا