پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

عنوان گزارش:

اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر چشم انداز اقتصادی جهان و توصیه های سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی

اطلاعات تکميلي

  • موضوع محیط کسب و کار
منتشرشده در اقتصاد کرونا

عنوان: اترات اقتصادی ویروس کرونا بر چشم انداز اقتصادی جهان و توصیه های سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی

اطلاعات تکميلي

  • موضوع محیط کسب و کار
منتشرشده در گزارش های ترجمه شده

فهرست مطالب:
-نحوه حمایت از SME ها در کشورهای OECD ( در شرایط بحران مالی )

منتشرشده در بولتن