پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 فهرست مطالب:
  - تاب آوری
    1. مروری بر ادبیات و مفاهیم
  - بررسی مجموعه قوانین ICCدر مبارزه با فساد
   2. دستورالعمل اجرایی اتاق بازرگانی بین المللی در زمینه فساد

منتشرشده در بولتن