پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 


 

 

منتشرشده در پایش محیط کسب و کار

مروری برگزارش رقابت پذیری جهانی (نسخه ویژه 2020): مسیر احیاء اقتصادی کشورها از بحران کووید- 19

اطلاعات تکميلي

  • موضوع محیط کسب و کار
منتشرشده در اقتصاد کرونا

مروری بر

گزارش رقابت پذیری جهانی (نسخه ویژه 2020): مسیر احیاء اقتصادی کشورها از بحران کووید- 19

 

اطلاعات تکميلي

  • موضوع محیط کسب و کار

عنوان:رهبری در یک بحران:
واکنش به شیوع ویروس کرونا و چالشهای پیشرو در آینده
 

اطلاعات تکميلي

  • موضوع محیط کسب و کار
منتشرشده در اقتصاد کرونا

عنوان:خلاصه گزارش پایش بازارهای نوظهور (پیش بینی برخی متغیرهای اقتصادی در کشورهای منتخب: ایران)
 

اطلاعات تکميلي

  • موضوع محیط کسب و کار
منتشرشده در اقتصاد کرونا

عنوان:کرونا و کارآفرینان در جهان در حال توسعه:
درسهایی برای حمایت از کسب و کارها در روزگار بحران

اطلاعات تکميلي

  • موضوع محیط کسب و کار
منتشرشده در اقتصاد کرونا

عنوان:محرک های اقتصادی کووید- 19
کاهش مالیات بر حقوق و دستمزد کسبوکارها

اطلاعات تکميلي

  • موضوع محیط کسب و کار
منتشرشده در اقتصاد کرونا

عنوان:اثرات اقتصادی کرونا بر تقاضا، عرضه و تأمین مالی در جهان

اطلاعات تکميلي

  • موضوع محیط کسب و کار
منتشرشده در اقتصاد کرونا

عنوان: اترات اقتصادی ویروس کرونا بر چشم انداز اقتصادی جهان و توصیه های سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی

اطلاعات تکميلي

  • موضوع محیط کسب و کار
منتشرشده در گزارش های ترجمه شده