پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران بر اساس برنامه های مصوب سالانه، ارجاعات حوزه ریاست و همچنین مجموعه فعالیت های جاری در چارچوب اهداف و استراتژی های اتاق، گزارش های اقتصادی تحلیلی را تهیه و ارائه می دهد

اطلاعات تکميلي

  • موضوع بخش خصوصی

فهرست مطالب:
-مطالعه ای در باب پدیده فساد؛دلایل بروز، تبعات و راهکارهای مبارزه

منتشرشده در بولتن

 فهرست مطالب:
- تاب آوری؛
     1. کره جنوبی مثال یک اقتصاد تاب آور

- بررسی مجموعه قوانین ICCدر مبارزه با فساد
    2. ماده قانونی اتاق بازرگانی بین المللی در زمینه مبارزه با فساد

منتشرشده در بولتن