پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

فهرست مطالب: "انحصار؛ خوب یا بد؟"
استفاده از سیاست های انحصار جهت بهبود وضعیت رشد و توسعه اقتصادی ایران

منتشرشده در بولتن

فهرست مطالب : اقتصاد دانش‌بنیان؛ ضرورت نگاهی عمیق‌تر

منتشرشده در بولتن

موضوع :
حقوق مالکیت

اطلاعات تکميلي

  • موضوع بخش خصوصی
منتشرشده در بروشور

 فهرست مطالب :
- اصلاح نظام تأمین مالی در ایران  
- تدوین استراتژی توسعه اقتصادی
- اصلاح نظام تعرفه با رویکرد الحاق بهWTO
- حمایت از حقوق مالکیت و نگرش به مالکیت فکری
 

منتشرشده در بولتن