پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

فهرست مطالب : گزارش شماره1 : اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی

گزارش شماره 2 : نقش اتاق های بازرگانی و انجمن های کسب و کار در مبازره علیه فساد


منتشرشده در بولتن

موضوع :
خلاصه ای از کتاب معمای فراوانی
( رونق های نفتی و دولت های نفتی )

اطلاعات تکميلي

  • موضوع محیط کسب و کار
منتشرشده در بروشور