پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

موضوع :

حمایت های مالیاتی از SMEها

اطلاعات تکميلي

  • موضوع بنگاه های اقتصادی
منتشرشده در بروشور

فهرست مطالب:
- سیاست پولی؛ ابزارها و نهادها (با نگاه به تجربه برخی کشورها)

-دسترسی به منابع مالی؛ خدمات اتاقهای اروپا به بنگاههای کوچک و متوسط

منتشرشده در بولتن

موضوع :

نقش بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد

اطلاعات تکميلي

  • موضوع بنگاه های اقتصادی
منتشرشده در بروشور
یکشنبه, 20 خرداد 1397 ساعت 10:47

بررسی مسائل روز اقتصادی ایران- بهمن 95

فهرست مطالب:

-مطالعات تطبیقی تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در جهان؛ تجربه کره -دانشگاه اقتصاد ازمیر

منتشرشده در بولتن

فهرست مطالب:

-مطالعات تطبیقی تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در جهان؛ تجربه تایلند
-مدل های مختلف فعالیت اتاق های بازرگانی

منتشرشده در بولتن