پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 علیرضا اشرف در سی و سومین نشست هیات نمایندگان به تشریح اقدامات اجرایی و عملکرد ده‌ ماهه اتاق ایران پرداخت.

بر اساس اظهارات وی در این مدت 10 شخصیت دولتی در اتاق حضور داشتند از جمله وزرای صنعت، معدن و تجارت، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد، بهداشت، رئیس سازمان بازرسی و غیره، رئیس اتاق ایران در 732 جلسه هیات رئیسه در 909 نشست داخلی و خارجی حضور داشتند. کمیسیون‌های تخصص نیز 46 جلسه تخصصی و 10 نشست مشترک برگزار کردند و نمایندگان آنها در 90 مورد از شوراها و مجامع مختلف حضور داشتند.

 

فهرست مطالب : وضعیت تامین مالی تولید از شبکه بانکی؛ تجربه کشورهای آلمان وژاپن و ارائه توصیه های سیاستی برای ایران

صفحه18 از37