پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 

هرگز هیچ ملت و سرزمینی در کره خاکی نبوده است که همه دوران زندگی اش به درد و رنج و بی سختی بوده باشد. همه سرزمین ها و ملت ها روزهای ناخوش را دیده اند و پس از سپری کردن آن روزهای سخت بوده که طعم خوشی را بیش از پیش احساس کرده اند.

 

باید قبول کرد ایران یک سرزمین نیرومند و دارای نظام سیاسی منحصر به فردی است که این کشور را از سایر کشورهای جهان متمایز می کند. ایران دارای تاریخ باستان است و در دنیای امروز جز چند کشور، بقیه کشورها فاقد عنصر و مقوله تاریخ طولانی هستند.

 

این روزها از زبان مدیران نهادهای اداره کننده جامعه مثل نهاد دولت، نهاد قانونگذاری و سایر نهادهای دارای نفوذ واقعی می شنویم که باید اتفاق و اتحاد عمل داشته باشیم تا از شرایط امروز عبور کنیم.

فهرست مطالب : بایسته‌های راهبردی آزادسازی قیمت در بازار انرژی با تأکید بر تجربه هدفمندسازی یارانه‌ها

فهرست مطالب : گزارش شماره1:اقتصاددان به مثابه لوله کش،

گزارش شماره 2: آینده پژوهی، اجتناب از آینده های نامعلوم، خلق آینده های دلخواه

صفحه14 از34