پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 نویسنده: جری زد.مولر

مترجم: زهرا تدین- 1399

 

 نویسنده: نگوزیا اوکونجو-ایویالا

مترجم: محمدرضا فر هادى پور-1398

 

نویسنده: الک راس

ترجمه: امیر شاملویی

ویراستار و ناظر علمی: جعفر خیرخواهان- 1398

 

 نویسنده: یی وِن

مترجم: حسین صبوری کارخانه

ویراستار: جعفر خیرخواهان- 1397 

 

نویسنده: ریموند فیسمن و میریام گولدن

مترجم: محمدرضا فرهادی پور- 1397

صفحه13 از41