پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 نویسنده: ریموند فیسمن 

مترجمان: محمدرضا و امیر رضا فر هادى پور-بهار 1400 

 

 

صفحه11 از41