پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

بررسی روند قیمت ذرت، گندم و برنج

 نویسنده: جری زد.مولر

مترجم: زهرا تدین- 1399

 

 نویسنده: نگوزیا اوکونجو-ایویالا

مترجم: محمدرضا فر هادى پور-1398

 

نویسنده: الک راس

ترجمه: امیر شاملویی

ویراستار و ناظر علمی: جعفر خیرخواهان- 1398

 

صفحه2 از30