پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

یکشنبه, 22 اسفند 1395 ساعت 10:04

اتاق مشترک بازرگانی ایران و استرالیا

"بدینوسیله از کلیه اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و استرالیا دعوت بعمل میآید در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم این اتاق که روز دوشنبه مورخه  23 /12 /95  ساعت 14:00 در  سالن طبقه ششم  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل میگردد، حضور به‌هم رسانند."
دستور جلسه :
گزارش هیات مدیره
گزارش بازرس قانونی
انتخاب بازرس قانونی

بازدید 4504 دفعه