پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

چهارشنبه, 26 دی 1397 ساعت 10:30

آگهی برگزاری نهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور (نوبت دوم)

 

 

 

در اجرای مواد 12 و 13 و تبصره 2 ماده 15  قانون اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، انتخابات نهمین دوره هیات های نمایندگان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، از ساعت 8  الی 18 روز شنبه مورخ 97/12/11 در محل اتاق های شهرستان برگزار خواهد شد.
بدین وسیله از اعضای محترم اتاق های بازرگانی سراسر کشور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای شرایط ذیل بوده و داوطلب عضویت در هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هستند، درخواست می شود از ساعت 8 صبح  روز سه شنبه تاریخ 97/10/11 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/10/26 جهت دریافت و تکمیل فرم داوطلبی با در دست داشتن اصل و تصویر کارت عضویت معتبر در تهران به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و در شهرستان ها به دبیرخانه هیات نظارت بر انتخابات مستقر در اتاق شهرستان مراجعه فرمایند.
فرم ثبت نام باید به وسیله شخص داوطلب عضویت در هیات نمایندگان در محل دبیرخانه تکمیل و به همراه مدارک به دبیرخانه مربوطه تسلیم و رسید دریافت شود.
داوطلبان موظفند به هنگام مراجعه برای ثبت نام، مدارک زیر را ارائه نمایند:
1- تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات مدیران (برای اشخاص حقوقی)
2-اصل صورت جلسه اعضای هیات مدیره حاکی از رعایت بند ب ذیل (برای اشخاص حقوقی)
3- ارائه کارت عضویت یا کارت بازرگانی معتبر  برای اشخاص حقیقی و حقوقی
شرایط داوطلبان عضویت در هیات نمایندگان به استناد بند 5/7 آیین نامه  تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و شهرستان مصوب 97/04/20 شورای عالی نظارت بر اتاق ایران به شرح ذیل می باشد:
الف: برای اشخاص حقیقیداشتن کارت عضویت معتبر با حداقل سه سال سابقه.
ب: برای اشخاص حقوقی، مشروط به داشتن سه سال سابقه یا بیشتر دارا بودن کارت عضویت، از طریق معرفی احدی از اعضای هیأت مدیره حقیقی و یا مدیر عامل خود ( که دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در هیأت مدیره یا مدیر عاملی داشته باشند.)
شخص حقیقی مذکور به استناد کارت عضویت شخص حقوقی به صورت حقیقی داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان می شود.
ج: تابعیت ایرانی و داشتن اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران.
د: عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
ه: عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می شود.

انجمن نظارت بر انتخابات دوره نهم اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

بازدید 4614 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 26 دی 1397 ساعت 10:30