پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

بولتن

بولتن

فهرست مطالب:

-نگاهی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی؛
-بسترها و الزامات و چالش ها و راهکارها

فهرست مطالب:

-مطالعات تطبیقی تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در جهان؛ تجربه هند
-فرصت ها و چالش های کسب وکار در ایران در دوره پسا تحریم

 

فهرست مطالب:

-نگاهی به وضعیت بخش خصوصی در سال های اخیر و چشم انداز آن تا پایان سال جاری

فهرست مطالب:
-مطالعه ای در باب پدیده فساد؛دلایل بروز، تبعات و راهکارهای مبارزه

فهرست مطالب:

-مطالعات تطبيقي تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط در جهان؛تجربه مالزي

فهرست مطالب:

-گزارش روش­ های درآمدزایی اتاق ­های بازرگانی

صفحه7 از9