پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

بولتن

بولتن

فهرست مطالب:
-مطالبات غيرجاري بانك ها و شركت هاي مديريت دارايي
-خدمات اتاق هاي بازرگاني انگليس به فعالان كسب وكار و اعضاء:
تجربه هايي براي اتاق ايران

فهرست مطالب:
ضرورت نگاهی عمیق تر به نرخ بیکاری و کاستی های آن (تحلیلی بر بازار کار ایران)

فهرست مطالب:

- ارزيابي لايحه بودجه سال 1396 و پيشنهادات مركز تحقيقات وبررسي های اقتصادی اقتصاد ایران
 -دستورالعمل اتاق بازرگاني بين المللي در خصوص ارزيابي ريزكاوانه اشخاص ثالث( برای بنگاه های کوچک و متوسط )

فهرست مطالب:

-دستور العمل اتاق های بازرگانی بین المللی در خصوص نمایندگی ها، واسطه ها  و سایر اشخاص ثالث
-بررسی تجربه های برخی اتاق های بازرگانی دنیا در زمینه ارائه خدمات مشاوره

صفحه6 از9