پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

بولتن

بولتن

فهرست مطالب:

- ارزيابي لايحه بودجه سال 1396 و پيشنهادات مركز تحقيقات وبررسي های اقتصادی اقتصاد ایران
 -دستورالعمل اتاق بازرگاني بين المللي در خصوص ارزيابي ريزكاوانه اشخاص ثالث( برای بنگاه های کوچک و متوسط )

فهرست مطالب:

-دستور العمل اتاق های بازرگانی بین المللی در خصوص نمایندگی ها، واسطه ها  و سایر اشخاص ثالث
-بررسی تجربه های برخی اتاق های بازرگانی دنیا در زمینه ارائه خدمات مشاوره

فهرست مطالب:

-نگاهی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی؛
-بسترها و الزامات و چالش ها و راهکارها

فهرست مطالب:

-مطالعات تطبیقی تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در جهان؛ تجربه هند
-فرصت ها و چالش های کسب وکار در ایران در دوره پسا تحریم

 

فهرست مطالب:

-نگاهی به وضعیت بخش خصوصی در سال های اخیر و چشم انداز آن تا پایان سال جاری

صفحه6 از9