پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

بدون مجموعه

بدون مجموعه (26)

درج مطلب توسط:

Email

با استفاده از این سرویس کلیه مکاتبات سازمانی از طریق بستر ایمیل خواهد بود که باعث صرفه جویی در مصرف کاغذ، قابلیت دسترسی به نامه ها از خارج از سازمان یا داخل سازمان می باشد.

 

برای استفاده از این سرویس روی دکمه زیر کلیک کنید.

Blue button

صفحه2 از2