پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

بدون مجموعه

بدون مجموعه (27)

با توجه به اینکه انتشار نتایج طرح پایش ملی محیط کسب و کار در پایان هر فصل توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران منتشر می شود، ریزداده های این طرح در راستای داده های باز جهت بهره برداری محققین قرار گرفته است.

خلاصه نتایج طرح

نکته قابل توجه اینکه ریزداده ها بدون احتساب وزن های حاصل از نمونه گیری بارگذاری شده است.

ریزداده بهار ۹۹

ریزداده زمستان 98

ریزداده پاییز 98

ریزداده تابستان 98

ریزداده بهار 98

ریزداده زمستان 97

ریزداده پاییز 97

ریزداده تابستان 97

97ریزداده بهار

ریزداده زمستان 96

ریزداده پاییز 96

ریزداده تابستان 96

ریزداده بهار 96

ریزداده زمستان 95

درج مطلب توسط:

WTO

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با درک ضرورت آشنایی فعالین اقتصادی کشور با قواعد و مقررات بین المللی حاکم بر مناسبات کسب و کار در شرایط جهانی شدن اولین دوره آموزشی الکترونیکی را برگزار می نماید.

صفحه1 از2