پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

uncat

uncat (23)

درج مطلب توسط: دبیر پورتال

WTO

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با درک ضرورت آشنایی فعالین اقتصادی کشور با قواعد و مقررات بین المللی حاکم بر مناسبات کسب و کار در شرایط جهانی شدن اولین دوره آموزشی الکترونیکی را برگزار می نماید.

درج مطلب توسط: دبیر پورتال
درج مطلب توسط: دبیر پورتال
درج مطلب توسط: دبیر پورتال
درج مطلب توسط: دبیر پورتال
درج مطلب توسط: دبیر پورتال
درج مطلب توسط: دبیر پورتال
درج مطلب توسط: دبیر پورتال
درج مطلب توسط: دبیر پورتال
صفحه1 از2