پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

بدون مجموعه

بدون مجموعه (25)

درج مطلب توسط:

WTO

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با درک ضرورت آشنایی فعالین اقتصادی کشور با قواعد و مقررات بین المللی حاکم بر مناسبات کسب و کار در شرایط جهانی شدن اولین دوره آموزشی الکترونیکی را برگزار می نماید.

صفحه1 از2